четверг, 22 сентября 2011 г.

Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомогиПриказ Министерства юстиции Украины от 21.09.2011 № 3047/5 «Об утверждении Порядка работы общественной приемной по предоставлению бесплатной первичной правовой помощи»
22.09.2011

Наказ Міністерства юстиції України від 21.09.2011 № 3047/5 «Про затвердження Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги» 
МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ
21.09.2011 м. Київ № 3047/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2011 року за № 1114/19852
Відповідно до Закону України «Про безоплатну правову допомогу» та Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого Указом Президента України від 06.04.2011 № 395,
НАКАЗУЮ:
1. Затвердити Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги, що додається.
2. Визнати таким, що втратив чинність, наказ Міністерства юстиції України від 15.06.2005 № 61/5 «Про затвердження Типового положення про правову громадську приймальню», зареєстрований у Мін’юсті 15.06.2005 за № 660/10940.
3. Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Железняк Н.А.) забезпечити державну реєстрацію цього наказу в установленому законодавством порядку.
4. Управлінню координації правової роботи та правової освіти Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності (Юхта О.Г.) довести цей наказ до відома головних управлінь юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі.
5. Головним управлінням юстиції Міністерства юстиції України в Автономній Республіці Крим, в областях, містах Києві та Севастополі довести цей наказ до відома районних, районних у містах, міських (міст обласного значення), міськрайонних, міжрайонних управлінь юстиції, відповідних місцевих органів виконавчої влади, а також сприяти розширенню мережі громадських приймалень у регіонах та організації їх діяльності відповідно до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги.
6. Контроль за виконанням цього наказу покласти на директора Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Железняк Н.А.
7. Цей наказ набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Міністр Олександр Лавринович
ЗАТВЕРДЖЕНО
21.09.2011 № 3047/5
Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
22 вересня 2011 року за № 1114/19852
І. Загальні положення
1.1. Громадська приймальня з надання безоплатної первинної правової допомоги (далі - Приймальня) створюється для надання органами виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальними органами центральних органів виконавчої влади, місцевими органами виконавчої влади (далі – Орган) безоплатної первинної правової допомоги особам, які перебувають під юрисдикцією України.
1.2. Приймальня утворюється за рішенням керівника Органу.
1.3. Основною метою діяльності приймальні є сприяння забезпеченню правового захисту конституційних прав, свобод та інтересів громадян органами виконавчої влади, належної реалізації Закону України «Про безоплатну правову допомогу».
1.4. Приймальня здійснює такі види правової допомоги:
надання правової інформації;
надання консультацій і роз’яснень з правових питань;
складення заяв, скарг та інших документів правового характеру (крім документів процесуального характеру);
надання допомоги в забезпеченні доступу особи до вторинної правової допомоги та медіації.
1.5. Діяльність Приймальні ґрунтується на принципах:
верховенства права;
законності;
доступності безоплатної правової допомоги;
забезпечення якості безоплатної правової допомоги.
ІІ. Організація роботи та порядок особистого прийому осіб
2.1. Роботу Приймальні забезпечує, організовує та контролює завідувач, який призначається керівником Органу з числа висококваліфікованих працівників, які можуть чітко й доступно надати роз’яснення положень законодавства та консультації з питань реалізації прав і свобод людини і громадянина та виконання обов’язків.
Для належної роботи Приймальні керівник Органу виділяє окреме приміщення та відповідне матеріально-технічне обладнання.
2.2. Прийом осіб, які потребують безоплатної первинної правової допомоги, проводиться постійно в установлені дні та години.
2.3. Графік роботи Приймальні (додаток 1) та Порядок роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги оприлюднюються у місцевих засобах масової інформації, а також вивішуються в приміщенні, у якому розміщена Приймальня, у місцях, зручних для вільного огляду.
2.4. Реєстрація особистого обліку прийому осіб, які звертаються до Приймальні, здійснюється за допомогою журнальної форми реєстрації (додаток 2), а за наявності відповідного технічного обладнання - комп’ютерної реєстрації.
2.5. Питання, з якими звертаються особи, по змозі вирішуються під час прийому в день їх звернення з урахуванням часу роботи Приймальні.
2.6. Несвоєчасний початок приймання осіб, які звернулися, та його припинення раніше встановленого часу без поважних причин неприпустимі.
2.7. Для забезпечення ефективної роботи Приймальні керівник Органу за поданням завідувача залучає працівників органу, при якому створена Приймальня, до компетенції яких належать питання, порушені особою, що звернулася.
2.8. Якщо під час особистого прийому встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, працівник, який проводить особистий прийом, зобов’язаний роз’яснити їй порядок подання звернення про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
2.9. Особа має право на оскарження дій працівника Приймальні у
керівника Приймальні або ж у керівника Органу, при якому створена Приймальня. Керівник розглядає скаргу на дії працівника Приймальні та вживає відповідних заходів до усунення порушень.
ІІІ. Порядок розгляду звернень осіб
3.1. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, надсилаються або подаються особами безпосередньо до Приймальні того Органу, при якому вона створена, відповідно до компетенції.
3.2. Звернення про надання одного з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, що стосуються осіб, визнаних судом недієздатними або дієздатність яких обмежена судом, надсилаються або подаються їх опікунами чи піклувальниками.
3.3. Органи, при яких створена Приймальня, у разі письмового звернення осіб про надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, з питань, що віднесені до їх повноважень, зобов’язані надати такі послуги протягом тридцяти календарних днів з дня надходження звернення.
3.4. Якщо у зверненні особи міститься лише прохання про надання відповідної правової інформації, така правова допомога надається не пізніше ніж протягом п’ятнадцяти днів з дня отримання звернення.
3.5. Органам, при яких створена Приймальня, забороняється встановлювати плату за надання будь-якого з видів правових послуг, визначених пунктом 1.4 розділу І цього Порядку, та за видачу особам бланків заяв, звернень, запитів, довідок, інших документів, подання яких передбачено законодавством для реалізації прав і свобод людини і громадянина.
3.6. Якщо питання, порушені у зверненні, не належать до компетенції Органу, при якому створена Приймальня та до якого надійшло звернення особи, такий Орган протягом п’яти календарних днів повинен надіслати це звернення до відповідного Органу та повідомити про це особу, яка подала звернення.
3.7. Якщо під час розгляду звернення про надання безоплатної первинної правової допомоги встановлено, що особа потребує надання безоплатної вторинної правової допомоги, Орган, при якому створена Приймальня та який розглядає звернення, зобов’язаний роз’яснити особі або її законному представникові порядок подання звернень про надання безоплатної вторинної правової допомоги.
3.8. Звернення, що не стосуються надання первинної правової допомоги, розглядаються в порядку, встановленому законодавством про звернення громадян.
3.9. Для реалізації своїх завдань працівники Приймальні мають право:
одержувати безоплатно для здійснення завдань, покладених на Приймальню, необхідну інформацію від державних органів, установ, організацій у порядку, встановленому чинним законодавством;
користуватися нормативно-правовою базою, яка наявна та підтримується у контрольному стані у відповідному органі;
на заохочення керівником Органу за сумлінне виконання своїх обов’язків;
направляти особу до Органу, до компетенції якого належить вирішення питання;
керівник Органу, при якому створена Приймальня, за поданням завідувача Приймальні може залучати спеціалістів органів виконавчої влади Автономної Республіки Крим, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ, організацій (за їх згодою) до розгляду питань, що належать до їх компетенції.
3.10. Працівники Приймальні зобов’язані:
здійснювати прийом громадян у приміщеннях, визначених керівником Органу, згідно із затвердженим графіком роботи;
дотримуватись порядків особистого прийому осіб та розгляду звернень про надання безоплатної первинної правової допомоги;
вести журнал реєстрації особистого обліку прийому осіб, які звернулись до Приймальні по безоплатну первинну правову допомогу;
дотримуватись Конституції України, Закону України «Про безоплатну правову допомогу», інших нормативно-правових актів та міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України;
не допускати порушень прав і свобод людини і громадянина;
приймати осіб, які звернулися до Приймальні, та розглядати порушені ними питання;
консультувати особу про всі можливі шляхи врегулювання спору чи вирішення питання;
дотримуватись етичних норм, бути коректним і ввічливим у спілкуванні з особою, що звертається;
повідомляти керівників відповідних установ, підприємств та організацій за погодженням з керівником Органу, при якому створена Приймальня, у разі отримання конкретних даних про порушення прав та законних інтересів особи, вимог законодавства;
не розголошувати конфіденційну інформацію про осіб, що стала їм відома під час надання правової допомоги;
не допускати застосування привілеїв чи обмежень до осіб за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та соціального походження, місця проживання, за мовними або іншими ознаками.
3.11. Працівники Приймальні згідно із законодавством відповідальні:
за якість та повноту наданої правової допомоги;
за схоронність документів, які стосуються діяльності Приймальні.
Директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Н.А. Железняк
Додаток 1 до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги
Зразок
Графік роботи Приймальні
День прийому
Прізвище, ім’я, по батькові працівника
Місце роботи та посада
Час роботи
Примітка. При розробленні зазначених дат слід узяти за основу режим та місце роботи працівників, які залучатимуться до цієї роботи і поєднуватимуть роботу з можливістю виїзду до конкретного населеного пункту чи трудового колективу.
Директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Н.А. Железняк
Додаток 2 до Порядку роботи громадської приймальні з надання безоплатної первинної правової допомоги
Зразок
Журнал реєстрації звернень осіб до Приймальні
№ з/п
Дата
П.І.Б. працівника, що веде прийом
Прізвище та адреса особи
Суть звернення
Вирішення з посиланням на нормативно-правові акти
Директор Департаменту реєстрації та систематизації нормативних актів, правоосвітньої діяльності Н.А. Железняк
Джерела:
(2012112611.20110921.minjust.ProGromPryim.doc)
 
© Олександр Кривенко 

+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 
http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 
Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2011_09_01_archive.html
Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.
 

понедельник, 5 сентября 2011 г.

Кому не йметься дістати влади ... (Частина 7)Кому не йметься дістати влади, 
або 
Хто захистить вкладників кредитних спілок?

Тільки-но очільник Держфінпослуг опинився за ґратами і був звільнений з посади, як в Одесі вже заявлено претензію на ласе місце. Хто цей самопроголошений претендент: правдо- чи владоборець? Чи здатний він гарантувати права та законні інтереси споживачів небанківських послуг, насамперед – вкладників кредитних спілок?

Олександр Кривенко,
керівник громадської організації
«Асоціація захисту прав вкладників» 
(м. Київ),
журналіст, юрист
+380 63 241 3681

Частина 7
(Закінчення. 

05.09.2011

Оздоровити не можливо банкрутувати

Заступник директора департаменту
тимчасового адміністрування
фінансово-кредитних установ
Держфінпослуг,
колишній тимчасовий адміністратор
кредитної спілки
«Перше кредитне товариство»
Віталій Сильчук
– Якщо я вірно зрозумів, шанс відновити нормальну роботу кредитної спілки «Перше кредитне товариство» поступово втрачався? – уточнюю у колишнього тимчасового адміністратора ПКТ Віталія Сильчука.


 – В умовах коли право- та законноохоронні механізми буксують, годі розраховувати на приборкання зловживань службовим становищем та довірою громадян. Стало зрозумілим, інших шляхів до забезпечення прав вкладників ПКТ, ніж застосування до неї процедур, передбачених Законом України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом», немає. Проте з причин, незалежних від мене, реалізувати таку можливість силами тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» було нереально.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом».

Стаття 7 (витяг).
Заява про порушення справи про банкрутство подається боржником або кредитором у письмовій формі, підписується керівником боржника чи кредитора (іншою особою, повноваження якої визначені законодавством або установчими документами), громадянином – суб'єктом підприємницької діяльності (його представником) < … >.
До заяви боржника додаються:
< … >
бухгалтерський баланс на останню звітну дату, підписаний керівником і бухгалтером підприємства-боржника;
перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави < … >.

Як подолати колізію?

– Що заважало тимчасовому адміністратору ініціювати старт справи про банкрутство кредитної спілки «Перше кредитне товариство»? – запитую у колишнього тимчасового адміністратора ПКТ Віталія Сильчука.

Голова спостережної ради
кредитної спілки
«Перше кредитне товариство»
Андрій Азаров
 – Головна причина – в умисному приховуванні відстороненим керівництвом ПКТ від тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство» певних документів та майна, а отже повного доступу до офіційних джерел інформації про фінансовий стан ПКТ. В таких умовах неможливо було виконати норми Закону України про банкрутство, зокрема, подати до господарського суду бухгалтерський баланс спілки, а також перелік і повний опис заставленого майна із зазначенням його місцезнаходження та вартості на момент виникнення права застави.

– Натомість, якщо ініціатором банкрутства є кредитор, якому боржник понад 3-х місяців винний суму, що перевищує триста мінімальних розмірів заробітної плати (ба, навіть, за сьогоднішніми розрахунками, цей поріг складає близько 300 тисяч гривень, тобто 300 разів по 1000 грн), таких вимог до нього не висувається.

– У квітні 2011 року один із вкладників звернувся до господарського суду Одеської області із заявою про визнання кредитної спілки «Перше кредитне товариство» банкрутом, оскільки остання неспроможна сплатити понад 74 млн. грн.. заборгованості після настання встановленого строку.

Слід зазначити, що таке звернення рано чи пізно мусило статися, оскільки кредиторів, які мають вимоги, достатні для порушення справи про банкрутство, у ПКТ більш ніж достатньо.

Хто відповість за невиконання судового рішення?

– Якщо я не помиляюсь, ще 23 грудня 2009 року Приморський районний суд Одеси прийняв рішення за позовом вкладника до кредитної спілки «Перше кредитне товариство», про якого йде мова, задовольнивши усі його вимоги, – уточнюю у колишнього тимчасового адміністратора ПКТ Віталія Сильчука.

– Абсолютно вірно. До речі, головуючим у тій справі (її номер 2-11212/09) був суддя Бондарь В.Я.

– З матеріалів справи відомо, що позивач як член кредитної спілки неодноразово впродовж 2007 – 2008 років надавав в депозити «Першому кредитному товариству» свої кошти. Але з грудня 2008 року спілка, свавільно порушуючи умови договорів, припинила платити вкладнику гроші, нараховані як відсотки за депозитами. Ось так поступово накопичилось більше 74 млн грн боргу. Сума, мабуть, виявилась настільки лячною, що, як зафіксовано в документах, присутній в судовому процесі представник відповідача залишив залу засідання до закінчення розгляду справи, посилаючись на стан здоров’я.

– Однак через відсутність жодного доказу фізичних страждань раптово зниклого учасника процесу, що представляв інтереси боржника – кредитної спілки «Перше кредитне товариство», причину його подальшої відсутності суддею було визнано неповажною обставиною. Розгляд справи було продовжено та прийнято рішення на користь вкладника.

– Воно, до речі, наскільки мені відомо, не оскаржувалось.

– Ви маєте рацію. Проте посадовці ПКТ, за нездоровою традицією, проігнорували цей вердикт, а разом з ним – і кримінальний закон, що передбачає відповідальність за невиконання судового рішення. До честі кредитора, він діяв юридично грамотно. До повернення вкладу було залучено можливості державної виконавчої служби. Ба, навіть в примусовому порядку гроші вкладнику та члену кредитної спілки «Перше кредитне товариство» не було повернуто.


Кримінальний кодекс України.
Стаття 382. Невиконання судового рішення
(витяг)
1. Умисне невиконання вироку, рішення, ухвали, постанови суду, що набрали законної сили, або перешкоджання їх виконанню -
карається штрафом від п'ятисот до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до трьох років.
2. Ті самі дії, вчинені службовою особою, -
караються штрафом від семисот п'ятдесяти до однієї тисячі неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або позбавленням волі на строк до п'яти років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.
3. Дії, передбачені частиною першою або другою цієї статті, вчинені службовою особою, яка займає відповідальне чи особливо відповідальне становище, або особою, раніше судимою за злочин, передбачений цією статтею, або якщо вони заподіяли істотну шкоду охоронюваним законом правам і свободам громадян, державним чи громадським інтересам або інтересам юридичних осіб, -
караються позбавленням волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

Справедливий суд

– Отже, кредитор використав усі передбачені законом шанси, щоб вирішити проблеми, породжені порушенням його права власності кредитною спілкою «Перше кредитне товариство», перш ніж ініціювати визнання її банкрутом.


– Саме так. – погоджується колишній тимчасовий адміністратор ПКТ Віталій Сильчук. – Тому 31 травня 2011 року суддя Лепеха Г.А. прийняв ухвалу про порушення провадження у справі про банкрутство названої фінансової установи. Цим документом було введено мораторій на задоволення вимог кредиторів. Окрім того, і це суттєво, суд заборонив боржнику, комунальному підприємству «Одеське міське бюро технічної інвентаризації та реєстрації об'єктів нерухомості», іншим особам вчиняти будь-які дії по відчуженню майна кредитної спілки «Перше кредитне товариство», де б воно не знаходилось та в якому б вигляді воно не було. Також служителем Феміди було накладено табу на реорганізацію боржника, внесення майна та інших активів як внеску у підприємства, організації, що засновуються.

– Чи визнав суд кредиторські вимоги вкладника до кредитної спілки «Перше кредитне товариство»?

– Звичайно. 1 липня 2011 року пройшло підготовче засідання господарського суду Одеської області, на якому і було прийнято відповідну ухвалу.

Вам, мабуть, відомо, що троє осіб спробували відмінити вердикт про порушення провадження у справі про банкрутство кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Проте колегія суддів Одеського апеляційного господарського суду під керівництвом 27 липня 2011 року залишила їхні апеляційні скарги без задоволення. Цікаво, що, як випливає з тексту судової ухвали, двоє з апелянтів, один з яких назвався виконуючим обов’язки голови правління кредитної спілки (вірогідно, це Валентин Найда), а інший – вкладником, не змогли навіть надати докази своїх статусів.

– Ви ж розумієте, те що робиться поспіхом та нечесно, приречено на фіаско. – наголосив Віталій Сильчук.

***

Закінчуючи спілкування з колишнім тимчасовим адміністратором кредитної спілки «Перше кредитне товариство» Віталієм Сильчуком, який повернувся до звичної роботи заступника директора департаменту тимчасового адміністрування фінансово-кредитних установ Держфінпослуг, я запитав чиновника:

– Чи не остерігаєтесь Ви тепер переслідувань стосовно своєї персони з боку правоохоронних органів, адже факти, повідомлені журналісту, будуть оприлюднені.

Віталій Сильчук, не вагаючись відповів:
– Нехай боїться той, кому є що приховувати. Я ж як юрист достеменно, звичайно, в межах можливого, дослідив, що відбулось з кредитною спілкою «Перше кредитне товариство». Було виявлено причини її скрутного стану, встановлено численні факти порушень прав членів та працівників ПКТ, а також посадовців, винних у свідомому потуранні законів. Все, що мною зроблено на посаді тимчасового адміністратора, задокументовано. Добре, що Ви, як журналіст та громадський діяч, зацікавились деталями моєї роботи в Одесі. Адже, за моїми спостереженнями, у вітчизняному медіапросторі утворився певний брак аналітичної інформації щодо дійсних причин краху кредитної спілки «Перше кредитне товариство», а вони, нажаль, мають кримінальне забарвлення. Я закликаю правоохоронців ретельно дослідити інформацію, яка, сподіваюсь, буде оприлюднена. Маю надію, що це спонукатиме працівників прокуратури та міліції врешті-решт покласти край безкарному свавіллю пана Азарова та його поплічників. Я також вважаю, що суспільство має знати правду про ділків від кредитної кооперації, аби не потрапити в оману їхньої реклами, аби не стати жертвами їхньої наживи, а головне, якщо таке вже трапилось, бути здатними захищати свої права.

P.S. Арешт високопосадовця, тим паче діючого, а не відставного, в будь-якій державі сприймається як сенсація. Пропонована стаття не ставила перед собою мету – виправдати екс-керівника Держфінпослуг. Встановити справедливість – справа честі правоохоронців та суддів. Проте скандал, в епіцентрі якого цього року опинився регулятор вітчизняного ринку небанківських послуг, усе ж таки заслуговує на більшу увагу, ніж просто надзвичайна новина в лавах можновладців. Адже, за класикою, кадри вирішують усе. І від того, хто і як надалі буде формувати національну політику щодо фінансових організацій, залежить рівень довіри до них суспільства.
А чи здатний Андрій Азаров з Одеси гарантувати дотримання прав споживачів фінансових послуг, особливо вкладників кредитних спілок? Це питання до Президента України, в чиїй компетенції призначення нового голови Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг. Це питання і до читачів, для яких не байдуже, хто забезпечить їхні законні інтереси на ринку небанківських послуг. Автор чекає на Ваші відгуки та коментарі.

Олександр Кривенко,
керівник громадської організації
«Асоціація захисту прав вкладників» 
(м. Київ),
журналіст, юрист
+380 63 241 3681 
Постійна адреса частини 7 статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2011/09/6.html
Усі частини статті - тут: Частина 1  Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5 Частина 6  Частина 7
Примітка від 01.12.2011
Матеріали журналістського розслідування "Кому не йметься дістати влади, або Хто захистить вкладників кредитних спілок?" у скороченому вигляді та деякими редакційними правками опубліковані на шпальтах друкованих видань згідно з переліком: 

1) Олександр Кривенко. Хто захистить вкладників кредитних спілок? // Всеукраїнська незалежна газета «Правдошукач», № 36-37 від 30 листопада 2011 року. С. 14 – 15. 
Згодом з цією статею можна буде ознайомитись на сайті видання: http://truth.in.ua/.
Копія цього матеріалу розміщена також на Блозі Олександра Кривенка за постійною адресою: http://a-kryvenko.blogspot.com/2011/11/blog-post.html
Усі права застережено.
Інформація, яку публікує Кривенко Олександр Григорович і Блог Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/, є власністю Кривенка Олександра Григоровича. Право власності на продукцію Кривенка Олександра Григоровича охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації Кривенка Олександра Григоровича і Блогу Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Кривенка Олександра Григоровича. Допускається цитування матеріалів Блогу Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/ http://a-kryvenko.blogspot.com/ без отримання попередньої згоди, але виключно в межах одного речення та з обовязковим активним гіперпосиланням на блог Блог Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/. Під час цитування інформації Кривенка Олександра Григоровича і Блогу Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/ посилання на Блог Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/ обов'язкове.

воскресенье, 4 сентября 2011 г.

Кому не йметься дістати влади ... (Частина 6)


Кому не йметься дістати влади, 
або 
Хто захистить вкладників кредитних спілок?

Тільки-но очільник Держфінпослуг опинився за ґратами і був звільнений з посади, як в Одесі вже заявлено претензію на ласе місце. Хто цей самопроголошений претендент: правдо- чи владоборець? Чи здатний він гарантувати права та законні інтереси споживачів небанківських послуг, насамперед – вкладників кредитних спілок?

Олександр Кривенко,
керівник громадської організації
«Асоціація захисту прав вкладників» 
(м. Київ),
журналіст, юрист
+380 63 241 3681

Частина 6
(Продовження. 
Попередні частини – тут: частина 1 частина 2 частина 3 частина 4 частина 5)

04.09.2011


Шахрайська реклама

– На тлі сказаного Вами досить дивною виглядає пропаганда ПКТ своєї надійності в засобах масової інформації. В цьому сенсі показовим є відеоролик «Підтримка лише найкращим» на одному з одеських телеканалів. У такий спосіб глядачі інформувались про те, що названа фінансова установа серед тих нечисленних кредитних спілок, які успішно подолали глобальну фінансову кризу, довели свою платоспроможність. Ось чому, як віщував закадровий голос новинного відеоролику на телеканалі медіахолдингу «100%», саме кредитній спілці «Перше кредитне товариство» держава насамперед допоможе грошима, якщо, звісно, буде ухвалене рішення про рефінансування учасників кредитної кооперації. Прошу Вас, як колишнього тимчасового адміністратора ПКТ, прокоментувати цю ситуацію.

Заступник директора департаменту
тимчасового адміністрування
фінансово-кредитних установ
Держфінпослуг,
колишній тимчасовий адміністратор
кредитної спілки
«Перше кредитне товариство»
Віталій Сильчук
– Згаданий медіапродукт – черговий мікс з локшини на вуха та рожевих окулярів на очі вкладників. Зверніть увагу, ролик розміщено на сайті телеканалу, підконтрольного Андрію Азарову. Та ще й наступного дня після того, коли, як відомо, за рішенням Держфінпослуг від 08 липня 2010 року до керівництва названої спілки було застосовано санкцію, а саме відсторонення його від управління фінансовою установою у зв'язку із систематичним порушенням спілкою своїх зобов'язань перед вкладниками, – коментує Віталій Сильчук. – Поза сумнівом, така інформаційна фальшивка є свідченням того, що системне «вимивання» коштів кредитної спілки «Перше кредитне товариство» було поєднане з організованою керівництвом цієї фінансової установи широкомасштабною рекламною кампанією. Вона продовжувалась навіть в умовах неповернення вкладникам залучених від них грошей. А це вже вказує на наявність в діях службових осіб кредитної спілки «Перше кредитне товариство» ознак злочину згідно з частиною 4 статті 190 Кримінального кодексу України.


Кримінальний кодекс України.
Частина 4 статті 190

Заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою (шахрайство), вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою, -

карається позбавленням волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.


– Ви маєте на увазі шахрайство, тобто заволодіння чужим майном або придбання права на майно шляхом обману чи зловживання довірою, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою?

– Абсолютно вірно. Між іншим санкція за такі діяння – позбавлення волі на строк від п'яти до дванадцяти років з конфіскацією майна.

– Чи може вона бути застосована до управлінців кредитної спілки «Перше кредитне товариство»?
Голова спостережної ради
кредитної спілки
«Перше кредитне товариство»
Андрій Азаров
– За введення людей в оману з корисливою метою винні особи мають відповідати. Тим паче, що у такий спосіб, я в цьому впевнений, приховувалось інше злодіяння – виведення коштів з кредитної спілки ПКТ. Саме це є однією з головних причин стійкої неплатоспроможності кредитної спілки «Перше кредитне товариство», і сталося це задовго до того, як за рішенням Держфінпослуг управляти спілкою було доручено тимчасовій адміністрації, – зауважив Віталій Сильчук. 

 1000 : 0 – на користь вкладників!

 – За моїми джерелами, з 2009 року щонайменше 1000 вкладників або їхніх представників зверталися до судових органів у зв’язку з потуранням їхніх прав кредитною спілкою «Перше кредитне товариство».

– Ви, очевидно, маєте на увазі не тільки мешканців Одеси та прилеглих до неї міст? – уточнює колишній тимчасовий адміністратор ПКТ Віталій Сильчук.

– Так, хоча саме з Південної Пальміри та її міст-супутників найбільше людей, які наважилися на судові баталії з кредитною спілкою «Перше кредитне товариство».

– Це не дивно, адже там знаходиться приміщення головного офісу кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Люди, гуртуйтесь!

– Між іншим, – продовжую розмову з колишнім тимчасовим адміністратором ПКТ паном Сильчуком, – невдоволення жителів Одеси (переважно людей пенсійного віку) мені особисто довелося відчути весною 2011 року.

– Цікаво.

– У березні – травні громадська організація «Асоціація захисту прав вкладників» разом з партнерами тричі провела пікетування Національного банку та Верховної Ради України, а також представництва Міжнародного валютного фонду в нашій країні. Протестні акції, в яких взяли участь ошукані вкладники банків («АРМА», «Гарант», «Європейський банк розвитку та заощаджень», «Інтерконтинентбанк», «ОЛБанк», «Родовід Банк» тощо) та кредитних спілок («Аккорд», «Всеукраїнська кредитна спілка», «Добробут», «Спілка пенсіонерів України», «Тринадцята зарплатня», «Український кредитний Альянс», «Український фінансовий союз» тощо), звісно, були широко висвітлені пресою. Тоді ми отримали сплеск телефонних скарг з різних куточків України, але найбільше – з Одеси – на «Перше кредитне товариство», що заборгувало вкладникам гроші.

– Не дивно, адже саме в Одесі посадовці цієї фінансової установи, вельми та повсякчас рекламованої місцевими кишеньковими медіа, ошукали не одну сотню своїх співгородян. Однак ці люди не згуртувались у потужні ініціативні групи. Вони, на жаль, не утворили дієве громадське об’єднання активних членів кредитної спілки «Перше кредитне товариство, щоби разом протистояти нарузі над собою та, врешті-решт, вимісти з керівних органів шахраїв, які повсякчас ошукували їх! Упевнений, що такі місцеві протести були б підтримані по всій Україні, – наголошує Віталій Сильчук. 
– До речі, за моїми дослідженнями, географія порушень прав вкладників кредитної спілки «Перше кредитне товариство» не обмежується Одесою, а сягає сходу і заходу, півночі та півдня, а також центру нашої країни. Понад 40 судів Запорізької та Івано-Франківської областей, Одещини та Криму, Київщини та Полтавщини, Донецької та Волинської областей, Миколаївщини та Херсонщини, в Енергодарі та Запоріжжі, в Ізмаїлі та Керчі, у Києві та Кіровограді, у Краматорську та Кременчуці, у Луцьку та Львові, у Макіївці та Миколаєві, у Ніжині та Новокаховці, в Одесі та Світловодську, у Севастополі та Сімферополі, у Сумах та Харкові, у Херсоні та в Южноукраїнську розглядали позовні заяви про стягнення грошових коштів за договорами про залучення внеску (вкладу) членів названої фінансової установи на депозитний рахунок. Загалом практично в усіх із понад тисячі випадках рішення служителів Феміди було однозначним: позовні вимоги задовольнити.

– Наведена Вами інформація про порушення прав власності членів ПКТ, визнані в судовому порядку, незаперечно доводить правомірність застосування Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг України заходів впливу до цієї спілки: тимчасове зупинення дії ліцензії; відсторонення від управління усього складу правління кредитної спілки «Перше кредитне товариство» та призначення тимчасової адміністрації.
Більш того, фактично органами правосуддя доведено, що ділки від кредитної кооперації масштабно та системно роками дурили людей по всій країні. Питання в тому, чому вони й досі не покарані?

Судова епопея


На жаль, на заваді тимчасовій адміністрації стала також судова епопея, розв’язана екс-менеджментом ПКТ задля визнання незаконним рішення Держфінпослуг про призначення у цю фінансову установу тимчасової адміністрації. – розповідає колишній тимчасовий адміністратор останньої Віталій Сильчук, – Вона тривала практично упродовж усього часу роботи останньої. Зауважте, адміністративний спір між кредитною спілкою «Перше кредитне товариство» та регулятором врешті-решт закінчився перемогою Держфінпослуг.
До честі вершителів правосуддя, в апеляційній (1 грудня 2010 року) та касаційній (26 травня 2011 року) інстанціях справедливість було відновлено, тобто визнано законність дій регулятора стосовно кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

Гіркий смак перемоги

Ось, що сказано в мотивувальній частині ухвали Вищого адміністративного суду України (суддя Калашнікова О.В.), прийнятій за касаційною скаргою Валентина Найди на ухвалу Одеського апеляційного адміністративного суду від 01 грудня 2010 року:
« <…> фактичною підставою для застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації було невиконання зобов'язань кредитної спілки «Перше кредитне товариство» перед членами спілки щодо повернення коштів по великій кількості договорів, вказаних у відповідних розпорядженнях Держфінпослуг, які на момент застосування заходу виконані не були».

– Отже, справедливість узяла гору? – звертаюсь до колишнього тимчасового адміністратора ПКТ Віталія Сильчука.

– І правда перемогла!.. Втім, у мене немає ейфорії від результату судової епопеї, нав’язаної нам зловмисниками з відстороненого керівництва кредитної спілки «Перше кредитне товариство».

– Поясніть, будь ласка.

– З одного боку, юридично підтверджено правильність санкцій, застосованих регулятором до конкретного учасника небанківських послуг, а отже і легітимність річної діяльності тимчасової адміністрації кредитної спілки «Перше кредитне товариство». Важливо, що люди, насамперед, мешканці Одеси, поінформовані про законність нашого управління ПКТ та нікчемність інформаційного бруду, яким нас намагались заплямувати ділки від кредитної кооперації.

– А з іншого боку?

– Адміністративний спір у першій інстанції було вирішено не на користь Держфінпослуг, а це дало можливість відстороненому керівництву зловживати цією обставиною і забезпечувати контрольованість відокремленими підрозділами ПКТ аж до їх протиправного закриття у листопаді 2010 року. Додайте сюди і вимивання активів ПКТ її екс-керівництвом, яке продовжувалось майже так само, немовби органи міліції та прокуратури не отримували від тимчасової адміністрації жодного сигналу про це. Усі названі фактори мали вельми згубний вплив на подальшу здатність «Першого кредитного товариства» платити по боргах.

ВИЩИЙ АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД УКРАЇНИ
Ухвала від 26 травня 2011 року (витяг)
<…> фактичною підставою для застосування заходу впливу у вигляді відсторонення керівництва від управління фінансовою установою та призначення тимчасової адміністрації було невиконання зобов'язань кредитної спілки «Перше кредитне товариство» перед членами спілки щодо повернення коштів по великій кількості договорів, вказаних у відповідних розпорядженнях Держфінпослуг, які на момент застосування заходу виконані не були


Олександр Кривенко,
керівник громадської організації
«Асоціація захисту прав вкладників» 
(м. Київ),
журналіст, юрист
+380 63 241 3681 
Постійна адреса частини 6 статті:http://a-kryvenko.blogspot.com/2011/09/6.html
Усі частини статті - тут: Частина 1  Частина 2 Частина 3 Частина 4 Частина 5 Частина 6  Частина 7

Усі права застережено.
Інформація, яку публікує Кривенко Олександр Григорович і Блог Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/, є власністю Кривенка Олександра Григоровича. Право власності на продукцію Кривенка Олександра Григоровича охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації Кривенка Олександра Григоровича і Блогу Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Кривенка Олександра Григоровича. Допускається цитування матеріалів Блогу Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/ http://a-kryvenko.blogspot.com/ без отримання попередньої згоди, але виключно в межах одного речення та з обовязковим активним гіперпосиланням на блог Блог Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/. Під час цитування інформації Кривенка Олександра Григоровича і Блогу Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/ посилання на Блог Олександра Кривенка http://a-kryvenko.blogspot.com/ обов'язкове.