четверг, 18 марта 2010 г.

Проект 3265.Про Фонд гарантуваннявкладів членів кредитних спілок

18.03.2010
ВЕРХОВНА РАДА УКРАЇНИ


Відповідно до статті 93 Конституції України в порядку законодавчої ініціативи вношу на розгляд Верховної Ради України проект Закону України «Про Фонд гарантуваннявкладів членів кредитних спілок», на заміну раніше поданого № 3265 від 08.10.2008.

         Доповідати законопроект буде народний депутат України Клименко О.І.


Додатки:

1. Проект Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок»  (9 стор.).
2. Пояснювальна записка (3 стор.).
3. Порівняльна таблиця (30 стор.).
4. Проект постанови Верховної ради України (1стор.).
5. Електронні копії зазначених документів.


Народний депутат України                                                Клименко О.І. (№ 381)

Проект
 (на заміну раніше поданого № 3265 від  08.10.2008)

вноситься народним депутатом України
                                       Клименком О.І. (№ 381)


ЗАКОН УКРАЇНИ

Про Фонд гарантування вкладів
членів кредитних спілок


З метою встановлення засад функціонування Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, порядку відшкодування вкладів членів кредитних спілок учасників (тимчасових учасників) Фонду, а також регулюються відносини між Фондом, Кабінетом Міністрів України та Уповноваженим органом з регулювання ринків фінансових послуг (далі – Уповноваженим органом)

Верховна Рада України постановляє:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Законі України «Про кредитні спілки»:

1) у пункті 2 частини п’ятої статті 9 після слів «на депозитних рахунках» додати слова «витрати Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо кредитної спілки, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами членів спілки»;

2) доповнити Закон розділом VI-1:

«Розділ VI-1
ФОНД  ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ (ВНЕСКІВ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК) ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Стаття 25-1. Учасники Фонду гарантування вкладів (внесків на депозитний рахунок) членів кредитних спілок
1. Учасниками Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок (далі - Фонд) є кредитні спілки, які включені до державного реєстру фінансових установ та мають ліцензію на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Участь у Фонді зазначених кредитних спілок є обов'язковою.
2. Учасником Фонду є кредитна спілка, яка виконує встановлені Уповноваженим органом фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.
Учасники Фонду, які не виконують встановлені Уповноваженим органом фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління та/або яким за рішенням Уповноваженого органу зупинено дію ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, переводяться за рішенням адміністративної ради Фонду, прийнятим на підставі інформації Уповноваженого органу, одержаної за результатами моніторингу діяльності кредитних спілок, до категорії тимчасових учасників Фонду.
Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду кредитні спілки, вклади членів яких залучені до дня їх переведення до цієї категорії, зобов'язані сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.
3. У разі відкликання ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки адміністративна рада Фонду за поданням Уповноваженого органу приймає рішення про виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду.
4. Виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності.
5. Умови та порядок переведення учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду та виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду визначається Положенням про Фонд, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25-2. Гарантії за вкладом
1. Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого на цю дату адміністративною радою Фонду.
Вкладником є член кредитної спілки - учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок;
2. У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті.
3. Якщо вкладник має вклади у кількох учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття або приєднання, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті.
4. Вклади, розмір яких становить менше 100 гривень, не підлягають відшкодуванню.
5. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, розміщеними:
1) членами спостережної ради, членами правління (включаючи голову правління), членами кредитного комітету і членами ревізійної комісії учасника Фонду, вклади яких у кредитній спілці є недоступними;
2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки кредитної спілки протягом останніх трьох років;
3) вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від кредитної спілки пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану спілки;
4) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.
6. Порядок здійснення розрахунків з вкладниками учасників (тимчасових учасників) Фонду визначається Положенням про Фонд, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Стаття 25-3. Інформація для вкладників
1. Учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані:
1) розміщувати у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему та умови гарантування вкладів;
2) надавати інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.
2. Учасникам (тимчасовим учасникам) забороняється використовувати інформацію, що стосується гарантування вкладів, у рекламі з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів. Кредитна спілка зобов'язана обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь у Фонді.
3. Фонд зобов'язаний двічі на рік за станом на 1 січня та 1 липня публікувати в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після настання зазначених строків.
Інформація про зміни в реєстрі учасників (тимчасових учасників) Фонду додатково публікується в офіційних засобах масової інформації протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру.

Стаття 25-4. Надання інформації для Фонду та Уповноваженого органу
1. Фонд має право одержувати від Уповноваженого органу інформацію, необхідну для виконання ним своїх функцій.
Уповноважений орган зобов'язаний у тижневий строк інформувати Фонд про:
1) надання кредитній спілці ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
2) застосування до кредитної спілки заходів впливу та виключення інформації про неї із державного реєстру фінансових установ;
3) відкликання ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
2. Учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані подавати Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом.
3. Ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду зобов'язаний надати Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.
4. Для виконання власних функцій Фонд визначає обов'язкові форми звітності для учасників (тимчасових учасників) Фонду.
5. Посадові особи Фонду зобов'язані додержувати вимог законодавства про збереження професійної таємниці щодо інформації, одержаної із зазначених у цій статті джерел.
6. Фонд надає Уповноваженому органу інформацію про виконання або порушення учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог законодавства та нормативно-правових актів Фонду.

Стаття 25-5. Правовий статус Фонду
1. Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.
Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.
2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Фонд видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими до виконання учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
Нормативно-правові акти видаються у формі інструкцій, положень, правил, які затверджуються рішенням адміністративної ради Фонду.
Нормативно-правові акти Фонду підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.
4. Місцезнаходження Фонду - місто Київ.
5. Повноваження керівних органів Фонду, порядок прийняття ними рішень, порядок їх роботи, а також повноваження голів керівних органів, стандарти-вимоги до учасників Фонду, порядок  звітування Фонду, встановлюються Положенням про Фонд, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Ліквідація Фонду здійснюється в установленому законом порядку.
Кошти Фонду, які залишилися після його ліквідації, перераховуються до Державного бюджету України.

Стаття 25-6. Керівні органи Фонду
1. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.
2. Адміністративна рада координує роботу Фонду щодо захисту інтересів вкладників учасників (тимчасових учасників) Фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій.
Адміністративна рада Фонду діє у складі п'яти осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж п'ять років.
Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Уповноваженого органу, одного представника асоціації кредитних спілок, що отримала статус саморегулівної організації.
Очолює адміністративну раду голова, який щорічно обирається адміністративною радою з числа її членів.
Члени адміністративної ради не можуть бути членами органів управління будь-якої кредитної спілки, об’єднаної кредитної спілки, асоціації кредитних спілок або будь-якого іншого об’єднання кредитних спілок.
Строк повноважень члена адміністративної ради становить чотири роки і може бути продовжено на наступний строк, але не більше ніж на два строки.
3. Питання, що пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний склад якої затверджується адміністративною радою.

Стаття 25-7. Джерела формування коштів Фонду
Джерелами формування коштів Фонду є:
1) початкові збори з учасників Фонду;
2) регулярні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;
3) спеціальні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;
4) доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;
5) кредити, залучені від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів;
6) пеня, яку сплачують учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду;
7) доходи від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку України.
Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.
Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою і погодженого з Міністерством фінансів України та Уповноваженим органом.
Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

Стаття 25-8. Сплата початкового збору до Фонду
Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка від суми внесків (вкладів) на депозитні рахунки перераховується учасниками на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня одержання ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Кредитні спілки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття або приєднання (в разі сплати початкового збору до Фонду кредитними спілками, які реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов'язків реорганізованих кредитних спілок щодо участі у Фонді.

Стаття 25-9. Сплата регулярного та спеціального збору до Фонду
1. Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року.
Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.
2. Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада за погодженням з Уповноваженим органом.
Внесення спеціального збору учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою.
Загальний розмір спеціальних зборів, сплачених учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду протягом року (в разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з учасника (тимчасового учасника) Фонду.
3. Для виконання Фондом покладених на нього завдань, за умови, що його фінансові можливості вичерпані, Кабінет Міністрів України може надати Фонду кредит у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів.
При отриманні Фондом кредиту від Кабінету Міністрів України у вигляді цінних паперів Фонд має право реалізувати їх на відкритому ринку, отримати кредит під заставу у банків, іноземних кредиторів, Національному банку України.
Національний банк України має право надавати Фонду кредит під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції строком на п'ять років.

Стаття 25-10. Контрольні функції Фонду та застосування заходів впливу
1. Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним учасником (тимчасовим учасником) Фонду.
За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів учасники (тимчасові учасники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення.
Для виконання своїх повноважень Фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок коштів Фонду. Фонд має право брати участь у перевірках, які здійснюються Уповноваженим органом, з питань, що належать до компетенції Фонду.
2. Фонд зобов'язаний порушити перед Уповноваженим органом питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу у разі порушення ним норм законодавства.
Уповноважений орган зобов'язаний розглянути звернення Фонду протягом 10 днів із дня його одержання.
3. Фонд має право застосовувати до учасників Фонду такі заходи впливу:
1) переводити учасників до категорії тимчасових учасників Фонду;
2) виключати кредитні спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;
3) в разі виявлення допущених учасником порушень вносити пропозиції про застосування Уповноваженим органом до такого учасника заходів впливу.

2. У Законі України «Про систему оподаткування» (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 39, ст. 510):

1) у частині шостій статті 1 після слів «Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» додати слова «, а до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок» розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України "Про кредитні спілки»;

2) перше речення частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:
«Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок та Пенсійного фонду України.»;

3) у пункті 24 частини першої статті 14 після слів «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» додати слова «та Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок»;

4) частину п’яту статті 14 доповнити таким реченням:
«Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, зазначений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України «Про кредитні спілки».

3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 p., №  18 – 22, ст. 144):

1) Статтю 247 доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі прийняття рішення судом про скасування державної реєстрації кредитної спілки, копія рішення негайно направляється до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок.»;

4. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., № 42 – 43, ст. 378; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 p., № 24, ст. 160; 2004 p., № 22, ст. 312):

1) підпункт «в» пункту 1 частини першої статті 31 викласти в такій редакції:
«в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб, а також витрати Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо кредитної спілки, - у розмірі всієї суми відшкодування за внесками (вкладами) на депозитні рахунки»;

5. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради , 1999, № 29, ст. 238):

1) пункт 2 частини першої статті 42 викласти в такій редакції:
«2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років;»

6. Цей Закон набирає чинності з 01 січня 2011 року.

7. Законодавчі акти України до приведення їх у відповідність із цим Законом діють у частині, що не суперечить йому.

8. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців прийняти Положення про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок та  привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом.

Міністерству фінансів України виступити одним із засновників Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок шляхом внесення до його статутного капіталу державних облігацій України на суму 50 млн. грн. та передбачити у проекті Закону України «Про Державний бюджет на 2011 рік» право емітувати ці цінні папери.


Голова Верховної Ради
         України
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до проекту Закону України
«Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок»Обґрунтування необхідності прийняття законопроекту

В Україні не передбачено механізму відшкодування  громадянам, які зробили внески (вклади) грошей на депозитні рахунки в кредитних спілках. Це ставить членів кредитних спілок у нерівні умови з вкладниками банків, грошові кошти яких відшкодовують за рахунок Фонду гарантування вкладів фізичних осіб відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».
Прийняття законопроекту враховує абзаци сьомий та восьмий розділу «Структура системи кредитної кооперації» Концепції розвитку системи кредитної кооперації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 7 червня 2006 р. № 321-р, які звучать так:
«З метою захисту кредитних спілок від ризиків недостатньої ліквідності, низької платоспроможності або неналежного фінансового стану слід створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок, а також систему гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Механізм стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів впроваджується шляхом створення законодавчих та інституціональних умов. Участь у системі гарантування вкладів членів для кредитних спілок, які здійснюють залучення таких вкладів, обов'язкова».

Цілі та завдання прийняття законопроекту

Законопроект підготовлено з метою сприяння фінансовій стабільності системи кредитної кооперації в цілому та кредитних спілок, зокрема, підвищення рівня захисту найбільш уразливих верств населення від втрати ними своїх грошових заощаджень.
Прийняття законопроекту сприятиме адаптації фінансової системи України до законодавства Європейського Союзу і, зокрема, до положень Директиви 94/19/ЕЕС Європейського Парламенту і Ради щодо схем гарантування депозитів.

Загальна характеристика і основні положення законопроекту
Прийняття Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок» встановлює концептуальні підходи щодо функціонування як самого Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, так і самої системи гарантування вкладів в Україні.
Пропонується створити Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок у організаційно-правовій формі спеціалізованої державної установи, що відповідає системі організаційно-правових форм юридичних осіб відповідно до статей 83, 101-103 Цивільного кодексу України.
Повноваження, якими наділено Фонд, включають в себе збір внесків кредитних спілок – учасників системи гарантування вкладів членів кредитних спілок, розміщення таких внесків та отримання від кредитних спілок необхідної для здійснення процесу виплат інформації про вклади.
Положення законопроекту, враховуючи світовий досвід функціонування систем страхування депозитів, а також досвід діяльності Фонду гарантування вкладів фізичних осіб.

4. Стан нормативно-правової бази у даній сфері правового регулювання

В Україні відсутні нормативно-правові акти, що мають юридичну силу закону, які регулюють гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Саме відсутність законодавчого врегулювання зазначеного питання спонукало Кабінет міністрів України у розділі «Шляхи реалізації Концепції» Концепції розвитку системи кредитної кооперації, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України  від 7 червня 2006 р. № 321-р зазначити: «З метою реалізації Концепції необхідно:… створити необхідні законодавчі та інституціональні умови для функціонування системи гарантування вкладів членів кредитних спілок;».

5.         Фінансово-економічне обґрунтування

Початкове фінансування Фонду передбачається за рахунок внеску держави з Державного бюджету у розмірі 50 мільйонів гривень. Кредитні спілки здійснюють перший внесок, у розмірі 1 відсотка від суми депозитів (стаття 22 законопроекту).
Подальше фінансування Фонду здійснюється кредитними спілками та не потребує фінансування з державного бюджету.
Для виконання Фондом покладених на нього завдань, за умови, що його фінансові можливості вичерпані, Кабінет Міністрів України надає Фонду кредит у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів. Ліміт кредитування на наступний рік визначається щорічно як десятикратний розмір надходжень від учасників (тимчасових учасників) Фонду за перше півріччя поточного року і передбачається Міністерством фінансів України в проекті закону про Державний бюджет України в грошовій формі або в правах на здійснення цільової емісії державних цінних паперів (ч.3 ст. 25-9).
Прийняття поданого законопроекту після його прийняття змін до інших законів не потребує
6.         Прогноз соціально-економічних та інших наслідків прийняття законопроекту

Прийняття вищезгаданого проекту дозволить запровадити механізм відшкодування втрат членів кредитних спілок у разі настання обставин, що не дозволяють кредитним спілкам виконати свої зобов’язання за договорами внесків (вкладів) на депозитні рахунки, сприятиме фінансовій стабільності системи взаємного кредитування, підвищенню рівня захисту найбільш уразливих верств населення  від втрати ними своїх грошових заощаджень, і, як наслідок, сприятиме підвищенню рівня соціальної стабільності в державі.
Крім того, прийняття законопроекту опосередковано сприятиме залученню готівкових коштів населення у банківську систему України, зменшенню грошових коштів, які перебувають у "тіньовому" секторі,  а також призведе до покращення здійснення кредитними спілками такої операції, як мікрокредитування громадян України.


Народний депутат України                                             Клименко О.І. (№ 381)
ПОРІВНЯЛЬНА ТАБЛИЦЯ
до проекту Закону України
«Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок»

Чинна редакція
Редакція законопроекту
Редакція  із запропонованими змінами
Закон України «Про кредитні спілки»
1. У Законі України «Про кредитні спілки»:
Закон України «Про кредитні спілки»
Стаття 9. Припинення діяльності кредитної спілки

Стаття 9. Припинення діяльності кредитної спілки
……………….
5. При ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами, та вимоги щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
………………………….
1) у пункті 2 частини п’ятої статті 9 Закону України «Про кредитні спілки» після слів «на депозитних рахунках» додати слова «, витрати Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо кредитної спілки, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами членів спілки»;
……………….

5. При ліквідації платоспроможної кредитної спілки вимоги її кредиторів задовольняються у такій черговості:
1) у першу чергу задовольняються вимоги працівників кредитної спілки та членів ліквідаційної комісії, пов'язані з трудовими відносинами, та вимоги щодо сплати страхових внесків на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;
2) у другу чергу задовольняються вимоги за вкладами членів кредитної спілки на депозитних рахунках, витрати Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо кредитної спілки, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами членів спілки та вимоги кредиторів, забезпечені заставою чи іншим способом;
……………………….

2) доповнити Закон розділом VI-1:

«Розділ VI-1
ФОНД  ГАРАНТУВАННЯ ВКЛАДІВ (ВНЕСКІВ НА ДЕПОЗИТНИЙ РАХУНОК) ЧЛЕНІВ КРЕДИТНИХ СПІЛОК

Стаття 25-1. Учасники Фонду гарантування вкладів (внесків на депозитний рахунок) членів кредитних спілок
1. Учасниками Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок (далі - Фонд) є кредитні спілки, які включені до державного реєстру фінансових установ, та мають ліцензію на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Участь у Фонді зазначених кредитних спілок є обов'язковою.
2. Учасником Фонду є кредитна спілка, яка виконує встановлені Уповноваженим органом фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління та може виконувати свої зобов'язання перед вкладниками.
Учасники Фонду, які не виконують встановлених Уповноваженим органом фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління та/або яким за рішенням Уповноваженого органу зупинено дію ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, переводяться за рішенням адміністративної ради Фонду, прийнятим на підставі інформації Уповноваженого органу, одержаної за результатами моніторингу діяльності кредитних спілок, до категорії тимчасових учасників Фонду.
Після переведення до категорії тимчасових учасників Фонду кредитні спілки, вклади членів яких залучені до дня їх переведення до цієї категорії, зобов'язані сплачувати збори до Фонду до повного виконання зобов'язань перед вкладниками по виплаті їхніх вкладів та нарахованих відсотків.
3. У разі відкликання ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки адміністративна рада Фонду за поданням Уповноваженого органу приймає рішення про виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду.
4. Виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду не позбавляє вкладників, вклади яких були залучені до дня виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду, права на відшкодування таких вкладів у разі настання їх недоступності.
5. Умови та порядок переведення учасника Фонду до категорії тимчасових учасників Фонду та виключення кредитної спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду визначається Положенням про Фонд, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Стаття 25-2. Гарантії за вкладом
1. Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого на цю дату адміністративною радою Фонду.    Вкладником є член кредитної спілки - учасника (тимчасового учасника) Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок;
2. У разі розміщення вкладником в одному учаснику (тимчасовому учаснику) Фонду кількох вкладів Фонд гарантує відшкодування коштів за такими вкладами, у розмірі загальної суми вкладів за станом на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті.
3. Якщо вкладник має вклади у кількох учасниках (тимчасових учасниках) Фонду, які в подальшому реорганізувалися шляхом їх злиття або приєднання, Фонд гарантує відшкодування коштів за цими вкладами до закінчення строку дії договорів за цими вкладами на тих самих умовах, що й до реорганізації. Вклади, залучені після реорганізації учасників (тимчасових учасників) Фонду, гарантуються Фондом у загальній сумі, але не більше розміру, встановленого відповідно до частини першої цієї статті.
4. Вклади, розмір яких становить менше 100 гривень, не підлягають відшкодуванню.
5. Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами, розміщеними:
1) членами спостережної ради, членам правління (включаючи голову правління), членами кредитного комітету і ревізійної комісії учасника Фонду, вклади яких у кредитній спілці є недоступними;
2) працівниками незалежних аудиторських фірм (аудиторами), які здійснювали аудиторські перевірки кредитної спілки протягом останніх трьох років;
3) вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від кредитної спілки пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, що призвели до погіршення фінансового стану спілки;
4) вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією.
6. Порядок здійснення розрахунків з вкладниками учасників (тимчасових учасників) Фонду визначається Положенням про Фонд, затвердженим Кабінетом Міністрів України

Стаття 25-3. Інформація для вкладників
1. Учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані:
1) розміщувати у всіх приміщеннях, до яких мають доступ вкладники, інформацію про систему та умови  гарантування вкладів;
2) надавати інформацію про види вкладів, що підлягають гарантуванню Фондом, обсяги і порядок їх відшкодування.
2. Учасникам (тимчасовим учасникам) забороняється використовувати інформацію, що стосується гарантування вкладів, у рекламі з метою сприяння збільшенню загальної суми вкладів. Кредитна спілка зобов'язана обмежувати рекламу щодо гарантування вкладів з посиланням на участь у Фонді.
3. Фонд зобов'язаний двічі на рік за станом на 1 січня та 1 липня публікувати в офіційних засобах масової інформації реєстр учасників (тимчасових учасників) Фонду протягом одного місяця після настання зазначених строків.
Інформація про зміни в реєстрі учасників (тимчасових учасників) Фонду додатково публікується в офіційних засобах масової інформації протягом 14 календарних днів після внесення змін до реєстру.

Стаття 25-4. Надання інформації для Фонду та Уповноваженого органу
1. Фонд має право одержувати від Уповноваженого органу інформацію, необхідну для виконання ним своїх функцій.
Уповноважений орган зобов'язаний у тижневий строк інформувати Фонд про:
1) надання кредитній спілці ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки;
2) застосування до кредитної спілки заходів впливу та виключення інформації про неї із державного реєстру фінансових установ;
3) відкликання ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
2. Учасники (тимчасові учасники) Фонду зобов'язані подавати Фонду балансові звіти, аудиторські висновки, інші визначені Фондом форми звітності, документи та інформацію, що необхідні для виконання Фондом функцій, передбачених цим Законом.
3. Ліквідатор учасника (тимчасового учасника) Фонду зобов'язаний надати Фонду інформацію та передбачені законодавством документи, необхідні для виконання Фондом функцій щодо забезпечення відшкодування коштів вкладникам.
4. Для виконання власних функцій Фонд визначає обов'язкові форми звітності для учасників (тимчасових учасників) Фонду.
5. Посадові особи Фонду зобов'язані додержувати вимог законодавства про збереження професійної таємниці щодо інформації, одержаної із зазначених у цій статті джерел.
6. Фонд надає Уповноваженому органу інформацію про виконання або порушення учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду вимог законодавства та нормативно-правових актів Фонду.

Стаття 25-5. Правовий статус Фонду
1. Фонд є державною спеціалізованою установою, яка виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Фонд є юридичною особою, має відокремлене майно, яке є об'єктом права державної власності і перебуває у його повному господарському віданні.
Фонд є економічно самостійною установою, яка не має на меті одержання прибутку, має самостійний баланс, поточний та інші рахунки в Національному банку України.
Фонд має печатку із своїм найменуванням, веде облік і звітність відповідно до законодавства.
2. У своїй діяльності Фонд керується Конституцією України, чинним законодавством та діє на підставі Положення про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок, яке затверджується Кабінетом Міністрів України.
3. Фонд видає нормативно-правові акти з питань, віднесених до його повноважень, які є обов'язковими до виконання учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду.
Нормативно-правові акти видаються у формі інструкцій, положень, правил, які затверджуються рішенням адміністративної ради Фонду.
Нормативно-правові акти Фонду підлягають державній реєстрації в порядку, встановленому законодавством України.
4. Місцезнаходження Фонду - місто Київ.
5. Повноваження керівних органів Фонду, порядок прийняття ними рішень, порядок їх роботи адміністративної, а також повноваження голів керівних органів, стандарти-вимоги до учасників фонду, порядок  звітування Фонду, встановлюються у Положення про Фонд, який затверджується Кабінетом Міністрів України.
6. Ліквідація Фонду здійснюється в установленому законом порядку.
Кошти Фонду, які залишилися після його ліквідації, перераховуються до Державного бюджету України.

Стаття 25-6. Керівні органи Фонду
1. Керівними органами Фонду є адміністративна рада та виконавча дирекція.
2. Адміністративна рада координує роботу Фонду щодо захисту інтересів вкладників учасників (тимчасових учасників) Фонду, здійснює контроль і нагляд за діяльністю Фонду, приймає рішення в межах своїх повноважень і несе відповідальність за виконання покладених на Фонд завдань і здійснення ним своїх функцій.
Адміністративна рада Фонду діє у складі п'яти осіб, які є громадянами України, постійно проживають в Україні, мають вищу фінансово-економічну чи юридичну освіту, стаж роботи за фахом не менше ніж п'ять років.
Адміністративна рада формується шляхом делегування до її складу двох представників Кабінету Міністрів України, двох представників Уповноваженого органу, одного представника асоціації кредитних спілок, що отримала статус саморегулівної організації.
Очолює адміністративну раду голова, який щорічно обирається адміністративною радою з числа її членів.
Члени адміністративної ради не можуть бути членами органів управління будь-якої кредитної спілки, об’єднаної кредитної спілки, асоціації кредитних спілок або будь-якого іншого об’єднання кредитних спілок.
Строк повноважень члена адміністративної ради становить чотири роки і може бути продовжено на наступний строк, але не більше ніж на два строки.
3. Питання, що пов'язані з поточною діяльністю Фонду, вирішує виконавча дирекція, кількісний склад якої затверджується адміністративною радою.

Стаття 25-7. Джерела формування коштів Фонду
Джерелами формування коштів Фонду є:
1) початкові збори з учасників Фонду;
2) регулярні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;
3) спеціальні збори з учасників (тимчасових учасників) Фонду;
4) доходи, одержані від інвестування коштів Фонду в державні цінні папери України;
5) кредити, залучені від Кабінету Міністрів України, Національного банку України, банків та іноземних кредиторів;
6) пеня, яку сплачують учасники (тимчасові учасники) Фонду за несвоєчасне або неповне перерахування зборів до Фонду;
7) доходи від депозитів, розміщених Фондом у Національному банку України.
Фонд є єдиним розпорядником коштів, акумульованих у процесі його діяльності.
Фонд має право придбавати та орендувати майно, необхідне для виконання його функцій, у межах кошторису витрат, затвердженого адміністративною радою і погодженого з Міністерством фінансів України та Уповноваженим органом.
Кошти Фонду не включаються до Державного бюджету України.

Стаття 25-8. Сплата початкового збору до Фонду
Початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка від суми внесків (вкладів) на депозитні рахунки перераховується учасниками на рахунок Фонду протягом тридцяти календарних днів з дня одержання ліцензії на здійснення діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки.
Кредитні спілки, створені в результаті реорганізації шляхом їх злиття або приєднання (в разі сплати початкового збору до Фонду кредитними спілками, які реорганізувалися), звільняються від сплати початкового збору та набувають усіх прав і обов'язків реорганізованих кредитних спілок щодо участі у Фонді.

Стаття 25-9. Сплата регулярного та спеціального збору до Фонду
1. Нарахування регулярного збору до Фонду здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду двічі на рік по 0,25 відсотка загальної суми вкладів, включаючи нараховані за вкладами відсотки, за станом на 31 грудня року, що передує поточному, та 30 червня поточного року.
Перерахування нарахованого регулярного збору здійснюється учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду щоквартально рівними частками до 15 числа місяця, наступного за звітним періодом.
2. Встановлення спеціального збору до Фонду здійснюється, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду. Рішення про встановлення спеціального збору приймає адміністративна рада за погодженням з Уповноваженим органом.
Внесення спеціального збору учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду проводиться у строки та згідно з умовами, встановленими адміністративною радою.
Загальний розмір спеціальних зборів, сплачених учасниками (тимчасовими учасниками) Фонду протягом року (в разі вичерпання фінансових можливостей Фонду для виконання покладених на нього завдань), не повинен перевищувати розміру щорічного регулярного збору з учасника (тимчасового учасника) Фонду.
3. Для виконання Фондом покладених на нього завдань, за умови, що його фінансові можливості вичерпані, Кабінет Міністрів України може надати Фонду кредит у грошовій формі або у вигляді державних цінних паперів.
При отриманні Фондом кредиту від Кабінету Міністрів України у вигляді цінних паперів Фонд має право реалізувати їх на відкритому ринку, отримати кредит під заставу у банків, іноземних кредиторів, Національному банку України.
Національний банк України має право надавати Фонду кредит під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції строком на п'ять років.

Стаття 25-10. Контрольні функції Фонду та застосування заходів впливу
1. Фонд здійснює перевірки розрахунків та контролює повноту і своєчасність перерахування зборів кожним учасником (тимчасовим учасником) Фонду.
За несвоєчасне або неповне перерахування початкового, регулярного або спеціального зборів учасники (тимчасові учасники) протягом місяця сплачують пеню в розмірі подвійної облікової ставки Національного банку України від розміру неперерахованої суми за кожний день прострочення.
Для виконання своїх повноважень Фонд здійснює перевірки учасників (тимчасових учасників) Фонду, в тому числі і шляхом залучення незалежних експертів за рахунок коштів Фонду. Фонд має право брати участь у перевірках, які здійснюються Уповноваженим органом, з питань, що належать до компетенції Фонду.
2. Фонд зобов'язаний порушити перед Уповноваженим органом питання про застосування до учасника (тимчасового учасника) Фонду заходів впливу у разі порушення ним норм законодавства.
Уповноважений орган зобов'язаний розглянути звернення Фонду протягом 10 днів із дня його одержання.
3. Фонд має право застосовувати до учасників Фонду такі заходи впливу:
1) переводити учасників до категорії тимчасових учасників Фонду;
2) виключати кредитні спілки з числа учасників (тимчасових учасників) Фонду;
3) в разі виявлення допущених учасником порушень вносити пропозиції про застосування Уповноваженим органом до такого учасника заходів впливу.»


Закон України „Про систему оподаткування”

Стаття 1. Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів
Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.
Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України.
Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

2. У Законі України "Про систему оподаткування" (Відомості Верховної Ради України, 1991 р., № 39, ст. 510):


Закон України „Про систему оподаткування”

Стаття 1. Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів
Встановлення і скасування податків і зборів (обов'язкових платежів) до бюджетів та до державних цільових фондів, а також пільг їх платникам здійснюються Верховною Радою України, Верховною Радою Автономної Республіки Крим і сільськими, селищними, міськими радами відповідно до цього Закону, інших законів України про оподаткування.
Верховна Рада Автономної Республіки Крим і сільські, селищні, міські ради можуть встановлювати додаткові пільги щодо оподаткування у межах сум, що надходять до їх бюджетів.
Ставки, механізм справляння податків і зборів (обов'язкових платежів), за винятком особливих видів мита та збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію, збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності, і пільги щодо оподаткування не можуть встановлюватися або змінюватися іншими законами України, крім законів про оподаткування. Особливі види мита справляються на підставі рішень про застосування антидемпінгових, компенсаційних і спеціальних заходів, прийнятих відповідно до законів України.
Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до діючого тарифу на електричну та теплову енергію встановлюються Кабінетом Міністрів України разом з Національною комісією регулювання електроенергетики України.
Розмір та механізм справляння збору у вигляді цільової надбавки до затвердженого тарифу на природний газ для споживачів усіх форм власності встановлюється Кабінетом Міністрів України.

Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб».

1) у частині шостій статті 1 після слів «Закону України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб» додати слова «, а до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок» розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України "Про кредитні спілки».
Встановлення і скасування спеціального збору до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, розмір та механізм справляння цього збору здійснюються відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб»,  а до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок» розмір та механізм справляння спеціального збору здійснюються відповідно до Закону України «Про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок».
Податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, крім визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", сплаті не підлягають.
……………………


Податки і збори (обов'язкові платежі), справляння яких не передбачено цим Законом, крім визначених Законом України "Про джерела фінансування дорожнього господарства України", сплаті не підлягають.
……………………

Стаття 2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування
Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.
Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.

Стаття 2. Поняття податку і збору (обов'язкового платежу) до бюджетів та до державних цільових фондів, системи оподаткування
Під податком і збором (обов'язковим платежем) до бюджетів та до державних цільових фондів слід розуміти обов'язковий внесок до бюджету відповідного рівня або державного цільового фонду, здійснюваний платниками у порядку і на умовах, що визначаються законами України про оподаткування.
Державні цільові фонди - це фонди, які створені відповідно до законів України і формуються за рахунок визначених законами України податків і зборів (обов'язкових платежів) юридичних осіб незалежно від форм власності та фізичних осіб.
Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Пенсійного фонду України. Відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України зараховуються на окремі рахунки відповідних бюджетів та використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
2) перше речення частини третьої статті 2 викласти в такій редакції:
«Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок та Пенсійного фонду України.»;

Державні цільові фонди включаються до Державного бюджету України, крім Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок та Пенсійного фонду України. Відрахування та збори на будівництво, реконструкцію, ремонт і утримання автомобільних доріг загального користування України зараховуються на окремі рахунки відповідних бюджетів та використовуються виключно на фінансування дорожнього господарства України у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.
Стаття 14. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)
1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):
……………………….
23) збір за використання радіочастотного ресурсу України;

Стаття 14. Загальнодержавні податки і збори (обов'язкові платежі)
1. До загальнодержавних належать такі податки і збори (обов'язкові платежі):
……………………….
23) збір за використання радіочастотного ресурсу України;
24) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб (початковий, регулярний, спеціальний);
……………………………….
3) у пункті 24 частини першої статті 14 після слів «Фонду гарантування вкладів фізичних осіб» додати слова «та Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок»;

24) збори до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Фонду гарантування вкладів кредитних спілок (початковий, регулярний, спеціальний);
…………………………..
 5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб".
4) частину п’яту статті 14 доповнити таким реченням:
«Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, зазначений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України «Про кредитні спілки»
5. Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, зазначений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України "Про Фонд гарантування вкладів фізичних осіб". Спеціальний збір до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, зазначений у пункті 24 частини першої цієї статті, встановлюється у порядку, визначеному Законом України «Про кредитні спілки».
Господарський кодексі України
3. У Господарському кодексі України (Відомості Верховної Ради України, 2003 p., №  18 – 22, ст. 144):
Господарський кодексі України
Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону
1. У разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації.
2. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання відповідно до статті 59 цього Кодексу.
1) Статтю 247 Господарського кодексу України доповнити частиною третьою такого змісту:
«3. У разі прийняття рішення судом про скасування державної реєстрації кредитної спілки, копія рішення негайно направляється до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок.»
Стаття 247. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання за порушення закону
1. У разі здійснення суб'єктом господарювання діяльності, що суперечить закону чи установчим документам, до нього може бути застосовано адміністративно-господарську санкцію у вигляді скасування державної реєстрації цього суб'єкта та його ліквідації.
2. Скасування державної реєстрації суб'єкта господарювання провадиться за рішенням суду, що є підставою для ліквідації даного суб'єкта господарювання відповідно до статті 59 цього Кодексу.
3. У разі прийняття рішення судом про скасування державної реєстрації кредитної спілки, копія рішення негайно направляється до Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
4. У Законі України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» (Відомості Верховної Ради України, 1999 p., № 42 – 43, ст. 378; 2002 р., № 17, ст. 117; 2003 p., № 24, ст. 160; 2004 p., № 22, ст. 312):
Закон України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом»
Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів
1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цією статтею:
1) у першу чергу задовольняються:
…………………..

Стаття 31. Черговість задоволення вимог кредиторів
1. Кошти, одержані від продажу майна банкрута, спрямовуються на задоволення вимог кредиторів, у порядку, встановленому цією статтею:
1) у першу чергу задовольняються:
…………………..
в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб;
……………………..
1) підпункт «в» пункту 1 частини першої статті 31 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» викласти в такій редакції:
«в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб, а також витрати Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо кредитної спілки, - у розмірі всієї суми відшкодування за внесками (вкладами) на депозитні рахунки»;
в) витрати Фонду гарантування вкладів фізичних осіб, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо банку, - у розмірі всієї суми відшкодування за вкладами фізичних осіб, а також витрати Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок, що пов'язані з набуттям ним прав кредитора щодо кредитної спілки, - у розмірі всієї суми відшкодування за внесками (вкладами) на депозитні рахунки;
……………………..
Закон України «Про Національний банк України»
5. У Законі України «Про Національний банк України» (Відомості Верховної Ради , 1999, № 29, ст. 238):
Закон України «Про Національний банк України»
Стаття 42. Види операцій Національного банку
Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:
……………………..

Стаття 42. Види операцій Національного банку
Національний банк для забезпечення виконання покладених на нього функцій здійснює такі операції:
……………………..
2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років;
1) пункт 2 частини першої статті 42 Закону України «Про Національний банк України» викласти в такій редакції:
«2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років;»
2) надає кредити Фонду гарантування вкладів фізичних осіб та Фонду гарантування вкладів членів кредитних спілок під заставу цінних паперів за ціною не нижче індексу інфляції терміном на 5 років;


Народний депутат України                                                                                                                      Клименко О.І. (№ 381)
                                                                       
До № 3265 від 18.03.2010
На заміну від 08.10.2008
Народний депутат України
 О.Клименко

 

 

 

 

ВИСНОВОК

на проект Закону України “Про Фонд гарантування
вкладів кредитних спілок ”

   У законопроекті, який має формальну назву «Про Фонд гарантування вкладів кредитних спілок»,  пропонується  доповнити  Закон України «Про кредитні спілки» новим розділом VI-I, в якому визначаються правові, фінансові та організаційні основи функціонування системи обов’язкового гарантування вкладів кредитних спілок. Зокрема, пропонується по аналогії з Фондом гарантування вкладів фізичних осіб створити Фонд гарантування вкладів кредитних спілок, який має бути державною спеціалізованою установою, що виконує функції державного управління у сфері гарантування вкладів членів кредитних спілок.
            Головне управління погоджуючись з необхідністю удосконалення механізму відшкодування  громадянам, які зробили свої внески  на депозитні рахунки в кредитних спілках, водночас щодо окремих пропозицій проекту  вважає доцільним зауважити наступне.
   
1. Згідно з статтею 25-5 проекту пропонується створити  державну спеціалізовану установу -  Фонд гарантування вкладів кредитних спілок,  яка виконуватиме  функції державного управління. Звертаємо увагу на те, що згідно з вимогами  частини 9-1 статті 116 Конституції України, статтями 20, 22 та 25 Закону України «Про Кабінет Міністрів України» Кабінет Міністрів України утворює,  реорганізовує  та  ліквідовує  відповідно  до закону міністерства та інші центральні  органи  виконавчої  влади, діючи в межах коштів, передбачених на утримання органів виконавчої влади. Отже при необхідності логічно було б утворити такий орган рішенням Кабінету Міністрів України.
    Крім того, було б доцільним додатково надати розрахунки щодо  обсягу  коштів, які необхідно передбачити в Державному бюджеті на створення та  утримання нової структури.
   
   2. У новій редакції законопроекту передбачено, що «Фонд гарантує кожному вкладнику учасника (тимчасового учасника) Фонду відшкодування коштів за його вкладами, в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого на цю дату адміністративною радою Фонду». У попередній редакції  законопроекту суб’єктом права законодавчої ініціативи пропонувалося встановити розмір гарантованої Фондом суми за вкладами до кредитних спілок, включаючи відсотки, на рівні 5000 гривень. Головне управління звернуло  у своєму експертному висновку увагу на недостатню обґрунтованість такої пропозиції, оскільки не була надана  інформація щодо середніх  розмірів вкладів (внесків на депозитні рахунки) кредитних спілок, що унеможливлювало зробити висновок  достатності   суми відшкодування саме на рівні 5000 гривень та фінансової спроможності Фонду виконати  свої зобов’язання за таких умов. У той же час, пропозиція щодо  розміру гарантованої суми відшкодування в розмірі вкладів на день настання недоступності вкладів, але не більше розміру, встановленого на цю дату адміністративною радою Фонду, на нашу думку, є  також недостатньо обґрунтованою, оскільки відсутні критерії встановлення  Фондом максимальної суми відшкодування.

       3. Частина 5 статті 25- 2 проекту передбачає обмеження гарантії, зокрема Фонд не відшкодовує гарантовану суму за вкладами розміщеними членами спостережної ради, членами правління, ревізійної комісії, вкладниками, які на індивідуальній основі отримують від кредитної спілки пільгові відсотки та мають фінансові привілеї, вкладниками, які не ідентифіковані ліквідаційною комісією. З цього приводу слід звернути увагу на те, що  відповідно до принципів діяльності кредитної спілки  усі члени кредитної спілки мають рівні права,  в тому числі у разі  голосування  на  загальних  зборах,  незалежно  від  розміру пайового та інших внесків (абзац третій частини 1 статті 2 Закону України «Про кредитні спілки»).
   До того ж вважаємо недостатньо обґрунтованим у зазначеному  проектом випадку говорити про не ідентифікованих вкладників, оскільки згідно з частиною 1 статті 6 Закону України «Про кредитні спілки» при створенні кредитної спілки,  чисельність засновників (членів) кредитної спілки не може бути менше ніж 50 осіб, які відповідно до цього Закону можуть бути членами кредитної спілки та об'єднані хоча б  за  однією  з  таких ознак:  мають  спільне  місце  роботи  чи навчання або належать до однієї  професійної  спілки,  об'єднання професійних спілок, іншої громадської  чи  релігійної  організації  або  проживають в одному селі,  селищі, місті, районі, області.

    4. Проектом визначається для учасників початковий збір до Фонду в розмірі одного відсотка від суми внесків, а також регулярний збір  по 0,25 відсотка загальної суми вкладів двічі на рік. Крім того, встановлюється спеціальний збір, якщо поточні доходи Фонду є недостатніми для виконання ним у повному обсязі своїх зобов'язань щодо обслуговування та погашення залучених кредитів, спрямованих на відшкодування коштів вкладникам учасників (тимчасових учасників) Фонду. Слід зауважити, що подані до проекту документи не містять  розрахунків та обґрунтувань доцільності встановлення  зазначених зборів у запропонованому проектом розмірі.

   5. Оскільки окремі статті проекту передбачають витрати з бюджету, то для прийняття виваженого рішення щодо пропозиції проекту слід отримати  відповідний експертний  висновок Міністерства фінансів України, як цього вимагає стаття 27 Бюджетного кодексу України, згідно з якою  Міністерство фінансів України має визначити вартісну величину впливу законопроекту на доходну чи видаткову частину бюджетів та надати пропозиції щодо доцільності його прийняття, можливості та терміну набрання  ним чинності.

6. Потребує корегування назва проекту Закону України «Про Фонд гарантування вкладів кредитних спілок», оскільки він фактично  складається  лише з пропозицій про щодо внесення змін до низки законів України.


             Узагальнюючий висновок: законопроект може бути прийнятий у першому читанні з врахуванням висловлених зауважень та пропозицій.
 
 


        Керівник Головного управління                                         В.Борденюк
 

Вик. :   Чечетова Н.Ф.,
             Крегул І.Ю.
             Вальковський Е.В.


Проект Закону про Фонд гарантування вкладів членів кредитних спілок

Номер, дата реєстрації:
3265 від 18.03.2010
Сесія реєстрації:
3 сесія VI скликання
Включено до порядку денного:
  від 07.02.2012
Суб'єкт законодавчої ініціативи:
Народний депутат України
Ініціатор(и) законопроекту:

Головний комітет:
Комітет з питань фінансів, банківської діяльності, податкової та митної політики
Інші комітети:
Комітет з питань бюджету
Комітет з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України
Комітет з питань європейської інтеграції
Текст законопроекту та супровідні документи:
Документи, пов'язані із роботою над законопроектом:

 

Проходження законопроекту

Останній стан:
Опрацьовується в комітеті
Останній етап проходження:
Вручено на заміну (30.03.2010)http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb_n/webproc4_1?id=&pf3511=33521

Комментариев нет:

Отправить комментарий