четверг, 18 января 2007 г.

Проблеми стабільності кредитних спілок в Україні

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг
Семінар
“Кредитні спілки в Україні: стабільність і подальший розвиток” (18.01.2007, м. Київ)

Оленчик Андрій Ярославович, член Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України – директор департаменту нагляду за кредитними установами
Кількість кредитних спілок в Україні
всього до появи Держфінпослуг було зареєстровано близько 1500 кредитних спілок. Ще 142 КС - у Держфінпослуг. Проведено ліквідацію 2 не перереєстрованих КС
станом на 01.01.2007 р. до Державного реєстру фінансових установ внесено 786 кредитних спілок, в тому числі 5 ОКС. З Реєстру виключено 23 кредитні спілки, в тому числі 11 примусово
станом на 01.01.2007 р. 695 кредитних спілок отримала ліцензію на провадження діяльності по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки, а 241 – на надання фінансових кредитів за рахунок залучених коштів. З різних причин було анульовано 87 ліцензій
станом на 01.01.2007 р. тимчасово зупинено дію ліцензії 193 кредитним спілкам, з яких згодом 73 спілкам ліцензію було остаточно анульовано, а 44 спілкам дію ліцензії поновлено
Основні показники звітності кредитних спілок
Показник
01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.10.2006
Загальна кількістьчленів КС (тис.), в т. ч.
519
788
1231
1720
Кількість членів КС, які мають депозити
55
62
79,1
120
Кількість членів КС, які мають кредити
212
306
497,1
563
Загальні активи (млн. грн.)
545,7
864,8
1939,5
2905,9
Загальна сума внесків на депозитні рахунки членів кредитних спілок (млн. грн.)
323
552,4
1145,9
1646,4
Сума кредитів (млн. грн.)
445,2
713
1441,6
2212,4
Капітал (млн. грн.)
172,1
245,3
668,5
1038,8
Кредитні спілки та їх відокремлені підрозділи в Держреєстрі
Показник
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
Кількість кредитних спілок в Держреєстрі
622
723
763
Кількість відокремлених підрозділів в Держреєстрі
193
457
734
Структура капіталу кредитних спілок
млн. грн.
01.01.2004
Питома вага без ФР
01.01.05.
Питома вага без ФР
01.01.2006
Питома вага без ФР
01.10.2006
Питома
вага
Резервний капітал
18,6
10,3
37,7
14,5
77,3
11,4
129,8
12,5
Пайовий капітал
145,4
80,9
197,1
75,9
551,1
81,4
821,1
79,0
Додатковий капітал
15,8
8,8
24,8
9,6
48,7
7,2
74,7
7,2
Нерозподілений дохід
-7,7

-14,3

-8,6

13,2
1,3
Капітал всього
172,1
100
245,3
100
668,5
100
1038,8
100
Кредитні спілки та їх відокремлені підрозділи в Держреєстрі
Показник
01.01.2005
01.01.2006
01.01.2007
Кількість кредитних спілок в Держреєстрі
622
723
763
Кількість відокремлених підрозділів в Держреєстрі
193
457
734
Аналіз дотримання основних критеріїв та фінансових нормативів
Показник
Значення показника
% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.04.04
% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.01.05
% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.01.06
% КС, які не дотримуються критеріїв на 01.10.06
Капітал до суми загальних зобов’язань
>=10 %
22,4
16,5
12,7
7,9
Коефіцієнт платоспроможності
>= 8 %
17,2
12,3
7,1
3,8
Резервний капітал до активів
>= 15%
80
72,9
80,3
83,2
Співвідношення кредитів членам КС до активів збільшених на РЗПВ
>= 60%
--
--
--
13,8
∑ прострочених, неповернених, безнадійних та пролонгованих кредитів до суми регулятивного капіталу (власних коштів) за винятком капіталу, сформованого за рахунок додаткових пайових внесків
<=100%
30,6
25,7
19,7
20,7
∑ прострочених, неповернених, безнадійних та пролонгованих кредитів, не перекрита сформованим резервом забезпечення покриття втрат від неповернених позичок
<=10%
28,8
23
15,5
16,6
∑ зобов’язань, на які нараховуються проценти до суми продуктивних активів
<=100 %
14
12,8
10,3
6,4
Норматив прибутковості
>=100 %
33,8
36
27,4
21,3
Норматив миттєвої ліквідності
>= 10%
5
2,8
2,8
1,6
Норматив короткострокової ліквідності
>=100%
18,4
17,5
14,7
13,6
Сучасні тенденції
Позитив
кредитні спілки демонструють високі темпи зростання всіх основних показників діяльності
значно підвищився рівень капіталізації переважної більшості кредитних спілок, а також суттєво покращився фінансовий стан частини кредитних спілок, які 36 місяців тому оцінювалися як недостатньо фінансово стабільні та платоспроможні
динаміка утворення нових кредитних спілок є незначною в порівнянні із динамікою формування мережі відокремлених підрозділів уже діючих на ринку кредитних спілок
Класифікація кредитних спілок за розміром активів
Розмір активів
Кількість кредитних спілок
Кількість членів кредитних спілок
Активи (грн.)
на 01.10.06
% до загальної кількості
на
01.10.06
% до загальної кількості
членів КС
на
01.10.06
% до загальної
суми активів
<50000
105
14,3
7819
0,5
1717467
0,1
50000-150000
80
10,9
15674
0,9
7981157
0,3
150000-500000
124
16,9
51463
3,0
36956219
1,3
500000-1млн.
97
13,2
70686
4,1
71329858
2,5
1млн.-5 млн.
216
29,4
397845
23,1
512034865
17,6
5млн. - 10 млн.
59
8,0
272975
15,9
410207451
14,1
> 10 млн.
53
7,2
904775
52,6
1865642272
64,2

734
100
1721419
100
2905869289
100
Структура членства кредитних спілок

01.01.2004
01.01.2005
01.01.2006
01.10.2006
Питома вага вкладників у загальній кількості членів (%)
10,59 
7,86
7,13
6,98
Питома вага позичальників у загальній кількості членів (%)
40,8
38,8
38,69
32,73
Середня сума внесків (вкладів) на депозитні рахунки на одного вкладника (грн)
5873
8909
13731
13720
Середня сума кредиту на одного позичальника (грн)
2100
2330
2741
3930
Структура кредитного портфелю (%)
Показники
01.01.2005
01.01.2006
01.10.2006
Комерційні кредити
15,25
14,50
14,20
Кредити, надані на ведення особистих селянських та фермерських господарств
2,57
2,83
2,60
Кредити, надані на придбання, будівництво, ремонт та реконструкцію житла
8,64
7,41
7,70
Споживчі кредити
50,31
52,78
49,60
Інші цілі
23,23
22,48
25,90
Всього
100
100
100
Класифікація кредитів та вкладів за термінами
Термін
Кредити % від
загальної суми кредитів
сума кредитів
на 01.10.06
Депозити % від
загальної суми депозитів
сума депозитів
на 01.10.06
до 3-х місяців
1,8
40,6
7,6
124,8
від 3-12 місяців
61,4
1357,4
64,1
1055,8
більше 12 місяців
36,8
814,4
28,3
465,8

100
2212,4
100
1646,4
Середньозважені процентні ставки за видами кредитів
Види кредиту
Середньозважена
% ставка на 01.10.05
Середньозважена
% ставка на 01.10.06
комерційні
36,3
36,5
фермерські
41
37,5
особисті селянські
43,6
38,6
житлові
31,5
29,4
споживчі
35,2
41,4
інші потреби
38,3
32,4
загальна середньозважена за всіма кредитами
35,8
37,7
Сучасні тенденції
Негатив
Якість руху: високий рівень концентрації ринку при неадекватній його консолідації; порівняно низький професійний рівень та рівень впровадження сучасних управлінських, фінансових та інформаційних технологій; порушення кооперативних принципів в частині управління, внутрішнього контролю та розкриття інформації тощо
Ринкове позиціонування: структура кредитного портфеля; процентні ставки; політика формування та управління активами та пасивами; доступ до дешевих і довгих ресурсів; впровадження нових видів послуг та ринкових інструментів; наявність узгодженої довготермінової ринкової стратегії; можливість підтримання ліквідності системи тощо
Системна завершеність: необхідне сервісне супроводження; наявність механізмів підтримання фінансової стабільності кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів; ступінь системної інтеграції кредитних спілок в режимі саморегулювання тощо
Основні вектори потенційної нестабільності системи кредитних спілок
Неможливість комплексного підтримання ліквідності кредитних спілок за умови виникнення системних фінансових криз та нездатність гнучко реагувати на суттєві зміни ринкової кон‘юктури
Ризики несприятливих законодавчих змін та незбалансованої регуляторної політики
Обмежені технологічні та ресурсні можливості по освоєнню нових та утриманню традиційних ринкових ніш в умовах агресивного конкурентного середовища
Відсутність ефективних механізмів стимулювання якісної консолідації і підтримання фінансової стабільності кредитних спілок та захисту вкладів їх членів як на рівні окремих кредитних спілок, так і на рівні їх системи
Репутаційні ризики та ризики “недоінформованості” населення\
КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ
від 7 червня 2006 р. № 321-р
Київ
Про схвалення Концепції розвитку системи кредитної кооперації
1. Схвалити Концепцію розвитку системи кредитної кооперації.
2. Державній комісії з регулювання ринків фінансових послуг, Мінекономіки, Мінфіну, Мінагрополітики, Держпідприємництву, Мін’юсту за участю Національного банку і професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування розробити і затвердити в тримісячний строк план заходів, спрямованих на реалізацію Концепції, схваленої цим розпорядженням.
Узгоджений План заходів затверджено розпорядженням Держфінпослуг № 6189 від 05.09.2006
Система кредитної коопераціїПершочергові пріоритети реалізації Концепції
Прийняття відповідних законодавчих ініціатив
Проведення регуляторної реформи
Запровадження загальнонаціональної стабілізаційної програми та системи гарантування вкладів членів кредитних спілок
Запровадження механізмів підготовки фахівців у сфері кооперативного кредитування
Проведення широкої інформаційної кампанії з метою “брендовоЇ” підтримки “класичних” форм кооперативного кредитування
Джерело:  Держфінпослуг (18 січня 2007 року)
© Олександр Кривенко 
+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 
http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 
Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2007/01/blog-post.html
Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.

Комментариев нет:

Отправить комментарий