пятница, 15 сентября 2006 г.

Розпорядження Держфінпослуг від 05.09.2006 № 6189

Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
05.09.2006                  м. Київ                       № 6189
Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на першого заступника Голови Литвина А.Я
Голова Комісії В. Альошин

Зміст заходу
Термін виконання
Виконавці
Очікуваний результат відповідно до положень Концепції розвитку системи кредитної
1. Удосконалення нормативно – правової бази
1.1
 Розробити проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про кредитні спілки»
III квартал 2007
Держфінпослуг
Мінекономіки
Мінфін
Мінагрополітики
Держпідприємництва
Мін’юст
за участю Національного банку
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 12 частини 2
Створення та розвиток системи кредитної кооперації повинні ґрунтуватися на послідовному наближенні законодавства України, що регулює ринок кооперативного кредитування, до законодавства Європейського Союзу;
абзаци 7-10 частини 3
Визначення кредитних спілок як першого рівня повинне супроводжуватися такими законодавчими змінами:
надання права набуття членства в кредитній спілці суб’єктам малого підприємництва та фермерським господарствам з установленням асоційованого членства, що дає можливість отримувати послуги кредитної спілки, але не дає права на участь у її управлінні;
доповнення переліку видів фінансових послуг, які кредитні спілки можуть надавати своїм членам, зокрема з оплати за їх дорученням товарів (робіт, послуг) та факторингу;
надання кредитним спілкам права придбавати державні та іпотечні цінні папери, перелік яких встановлюється Державною комісією з регулювання ринків фінансових послуг, а також здійснювати прийом вкладів від членів кредитних спілок та видачу їм кредитів в іноземній валюті.
абзац 12 частини 3
Установи другого рівня системи кредитної кооперації можуть утворювати третій рівень — центральні кооперативні банки та/або об’єднані кредитні спілки.
абзаци 13-14 частини 3
З метою захисту кредитних спілок від ризиків недостатньої ліквідності, низької платоспроможності або неналежного фінансового стану слід створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок, а також систему гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Механізм стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів впроваджується шляхом створення законодавчих та інституціональних умов. Участь у системі гарантування вкладів членів для кредитних спілок, які здійснюють залучення таких вкладів, обов’язкова.
абзац 8 частини 4
забезпечити належний рівень капіталізації кредитних спілок за рахунок пріоритетного формування резервного капіталу та вилучення з їх пайового і додаткового капіталу складових, режим функціонування яких не сприяє досягненню мети реальної капіталізації;
абзац 9 частини 4
 запровадити принципи міжнародного кооперативного руху у процесі управління кредитними спілками, підвищити ефективність діяльності їх громадських органів управління та контролю;
абзац 10 частини 4
розширити можливості кредитних спілок щодо кредитування відповідно до їх потреб суб’єктів малого підприємництва та фермерських господарств, а також іпотечного кредитування широких верств населення;
абзац 13 частини 4
визначити місце і роль об’єднаних кредитних спілок у системі кредитної кооперації і внести відповідні зміни до актів законодавства, що регулюють їх діяльність.
абзац 14 частини 4
створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та організувати методологічне і ресурсне забезпечення;
абзац 15 частини 4
створити необхідні законодавчі та інституціональні умови для функціонування системи гарантування вкладів членів кредитних спілок
абзац 16 частини 4
впровадити ефективний механізм захисту прав та законних інтересів членів установ, безперешкодного інформування їх про діяльність установ;
абзац 17 частини 4
сприяти організації належної інфраструктури системи кредитної кооперації, діяльності асоціацій кредитних спілок у сфері впровадження єдиних професійних та технологічних стандартів на ринку кооперативного кредитування, у тому числі на засадах саморегулювання;
абзац 20 частини 4
визначити вимоги щодо обов’язкового публічного розкриття інформації про діяльність установ і підвищити якість їх аудиту
1.2
Розробити проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про банки і банківську діяльність»
I квартал 2007
Мінагрополітики
Держфінпослуг
Держпідприємництва
Мін’юст Національний банк (за згодою)
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 11 частини 3
Другий рівень — кооперативні банки та об’єднані кредитні спілки, що забезпечують для кредитних спілок можливість доступу до необхідних фінансових ресурсів як шляхом їх перерозподілу у межах системи кредитної кооперації, так і залучення відповідних ресурсів із зовнішніх джерел. Через кооперативні банки можуть здійснюватися рефінансування, диверсифікація ризиків, доступ до міжбанківської системи розрахунків, забезпечення переказу коштів у межах небанківських платіжних систем. При цьому на законодавчому рівні необхідно визначити, що засновниками кооперативних банків, які утворюються за участю кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок, можуть бути тільки кредитні спілки; установити можливість заснування кредитними спілками регіональних і міжрегіональних кооперативних банків
абзац 13 частини 4
 визначити місце і роль кооперативних банків у системі кредитної кооперації і внести відповідні зміни до актів законодавства, що регулюють їх діяльність;
1.3
Розробити та затвердити розпорядження Держфінпослуг щодо запровадження диференціації регуляторних вимог для кредитних спілок з урахуванням ризиків, обсягу та характеру проведення операцій, наявності мережі відокремлених підрозділів
I квартал 2007
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 7 частини 4
визначити перелік регуляторних вимог для кредитних спілок з урахуванням ризиків, обсягу та характеру проведення операцій, наявності мережі відокремлених підрозділів;
1.4
 Розробити нормативно-правові акти, які сприятимуть організації належної інфраструктури системи кредитної кооперації, діяльності асоціацій кредитних спілок та формуванню єдиної саморегулівної організації кредитних спілок
III квартал 2007
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 15 частини 3
Одним з пріоритетних напрямів розвитку організаційної інтеграції є формування єдиної саморегулівної організації кредитних спілок у формі всеукраїнської асоціації, якій можуть бути делеговані відповідні повноваження з боку Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг.
абзац 17 частини 4
сприяти організації належної інфраструктури системи кредитної кооперації, діяльності асоціацій кредитних спілок у сфері впровадження єдиних професійних та технологічних стандартів на ринку кооперативного кредитування, у тому числі на засадах саморегулювання.
1.5
Розробити та затвердити розпорядження Держфінпослуг, які забезпечуватимуть належний рівень капіталізації і ліквідності кредитних спілок, зокрема, розробити розпорядження Держфінпослуг про внесення змін та доповнень до «Положення про фінансові нормативи діяльності кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок», затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.04 №7
IV квартал 2007

Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 8 частини 4
забезпечити належний рівень капіталізації кредитних спілок за рахунок пріоритетного формування резервного капіталу та вилучення з їх пайового і додаткового капіталу складових, режим функціонування яких не сприяє досягненню мети реальної капіталізації;
абзац 12 частини 4
організувати ефективне державне регулювання та нагляд у сфері кооперативного кредитування з урахуванням міжнародного досвіду та залученням саморегулівної організації, а також удосконалити механізм забезпечення ліквідності кредитних спілок (у тому числі шляхом встановлення економічних нормативів і вимог до резервування коштів), здійснення рефінансування, визначення порядку застосування таких вимог;
1.6
 Розробити нормативно-правові акти, які визначатимуть вимоги щодо якості системи управління та внутрішнього контролю за додержанням правил надання фінансових послуг кредитними спілками з врахуванням принципів міжнародного кооперативного руху
II квартал 2007
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 9 частини 4
запровадити принципи міжнародного кооперативного руху у процесі управління кредитними спілками, підвищити ефективність діяльності їх громадських органів управління та контролю;
1.7
 Розробити та затвердити розпорядження Держфінпослуг про внесення змін та доповнень до «Методичних рекомендацій щодо системи управління та розкриття інформації фінансовими установами», затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 27.12.05 № 5207
III квартал 2007

Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 16 частини 4
впровадити ефективний механізм захисту прав та законних інтересів членів установ, безперешкодного інформування їх про діяльність установ;

1.8
 Розробити нормативно-правові акти, які забезпечуватимуть впровадження належного контролю за дотриманням установами кооперативного кредитування вимог щодо періодичного інформування та порядку проведення щорічних загальних зборів їхніх членів
IV квартал 2007
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 16 частини 4
впровадити ефективний механізм захисту прав та законних інтересів членів установ, безперешкодного інформування їх про діяльність установ;
1.9
Розробити та затвердити розпорядження Держфінпослуг про внесення змін до «Методичних рекомендацій щодо формату аудиторського висновку», затверджених розпорядженням Держфінпослуг від 27.12.05 № 5202
IV квартал 2007
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 20 частини 4
визначити вимоги щодо обов’язкового публічного розкриття інформації про діяльність установ і підвищити якість їх аудиту.
2. Організаційні заходи
2.1
Сприяти запровадженню в пілотному режимі механізмів стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів
II квартал 2007
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзаци 13-14 частини 3
З метою захисту кредитних спілок від ризиків недостатньої ліквідності, низької платоспроможності або неналежного фінансового стану слід створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок, а також систему гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Механізм стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів впроваджується шляхом створення законодавчих та інституціональних умов. Участь у системі гарантування вкладів членів для кредитних спілок, які здійснюють залучення таких вкладів, обов’язкова.
абзац 14 частини 4
створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та організувати методологічне і ресурсне забезпечення;
абзац 15 частини 4
створити необхідні законодавчі та інституціональні умови для функціонування системи гарантування вкладів членів кредитних спілок
2.2
 Опрацювати питання щодо забезпечення інституціональної основи створення системи гарантування вкладів членів кредитних спілок з врахуванням результатів відповідного пілотного проекту
IV квартал 2007
Держфінпослуг
Мінфін

Мінекономіки
за участю
Національного банку,
професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзаци 13-14 частини 3
З метою захисту кредитних спілок від ризиків недостатньої ліквідності, низької платоспроможності або неналежного фінансового стану слід створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок, а також систему гарантування вкладів членів кредитних спілок.
Механізм стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та гарантування вкладів їх членів впроваджується шляхом створення законодавчих та інституціональних умов. Участь у системі гарантування вкладів членів для кредитних спілок, які здійснюють залучення таких вкладів, обов’язкова.
абзац 15 частини 4
створити необхідні законодавчі та інституціональні умови для функціонування системи гарантування вкладів членів кредитних спілок
2.3
 Опрацювати питання щодо організаційного і ресурсного забезпечення процесу формування єдиної загальнонаціональної системи стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок з врахуванням результатів відповідного пілотного проекту
IV квартал 2007


Держфінпослуг
Мінфін
Мінекономіки
за участю Національного банку,
професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 13 частини 3
З метою захисту кредитних спілок від ризиків недостатньої ліквідності, низької платоспроможності або неналежного фінансового стану слід створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок, а також систему гарантування вкладів членів кредитних спілок.
абзац 14 частини 4
 створити єдину загальнонаціональну систему стабілізації і фінансового оздоровлення кредитних спілок та організувати методологічне і ресурсне забезпечення;
2.4
 При розробці регіональних програм соціального і економічного розвитку відповідних територій передбачити участь кредитних спілок у заходах підтримки розвитку територіальних громад, насамперед, у сільській місцевості
IV квартал 2006

Мінекономіки
Мінфін
Держфінпослуг
Мінагрополітики
Держпідприємництва
Мін’юст
за участю Національного банку,
професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 11 частини 4
активізувати діяльність кредитних спілок у напрямі підтримки розвитку територіальних громад, насамперед у сільській місцевості, та забезпечення виконання регіональних програм соціального і економічного розвитку відповідних територій, а також у напрямі соціально орієнтованих програм кредитування членів кредитних спілок у трудових колективах підприємств, установ та організацій, навчальних закладах, галузевих профспілках, громадських і релігійних організаціях;
2.5
При розробці державних та регіональних програм підтримки малого підприємництва та фермерів, підтримки будівництва житла для окремих категорій населення передбачити участь кредитних спілок
IV квартал 2006

Мінекономіки
Мінфін
Держфінпослуг
Мінагрополітики
Держпідприємництва
Мін’юст
за участю Національного банку,
професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 10 частини 4
розширити можливості кредитних спілок щодо кредитування відповідно до їх потреб суб’єктів малого підприємництва та фермерських господарств, а також іпотечного кредитування широких верств населення;
2.6
Налагодити постійну співпрацю з метою організації належної інфраструктури системи кредитної кооперації, діяльності асоціацій кредитних спілок у сфері впровадження єдиних професійних та технологічних стандартів на ринку кооперативного кредитування, у тому числі на засадах саморегулювання;
Постійно відповідно до укладених угод та узгоджених планів заходів
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування

абзац 17 частини 4
сприяти організації належної інфраструктури системи кредитної кооперації, діяльності асоціацій кредитних спілок у сфері впровадження єдиних професійних та технологічних стандартів на ринку кооперативного кредитування, у тому числі на засадах саморегулювання;
3. Підготовка фахівців у сфері кооперативного кредитування
3.1
Розробити і адаптувати програми з підготовки фахівців у сфері кооперативного кредитування у навчальних закладах III і IV рівня акредитації до потреб ринку кооперативного кредитуванняIII квартал 2007Міносвіти
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 3 частини 4
Розвиток системи кредитної кооперації зумовлює необхідність забезпечення її достатньою кількістю висококваліфікованих працівників, державною підтримкою щодо створення системи підготовки і сертифікації фахівців.
 абзац 18 частини 4
 сформувати систему професійної підготовки і сертифікації керівників та фахівців ринку кооперативного кредитування
3.2
Забезпечити впровадження спеціальних програм перепідготовки для керівників та фахівців установ кооперативного кредитування;III квартал 2007Міносвіти
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 3 частини 4
Розвиток системи кредитної кооперації зумовлює необхідність забезпечення її достатньою кількістю висококваліфікованих працівників, державною підтримкою щодо створення системи підготовки і сертифікації фахівців.
 абзац 18 частини 4
 сформувати систему професійної підготовки і сертифікації керівників та фахівців ринку кооперативного кредитування
3.3
Забезпечити удосконалення порядку фахової підготовки і сертифікації керівників і працівників установ кооперативного кредитування в межах встановлених професійних вимогI квартал 2007 Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 3 частини 4
Розвиток системи кредитної кооперації зумовлює необхідність забезпечення її достатньою кількістю висококваліфікованих працівників, державною підтримкою щодо створення системи підготовки і сертифікації фахівців.
 абзац 18 частини 4
 сформувати систему професійної підготовки і сертифікації керівників та фахівців ринку кооперативного кредитування
3.4
Забезпечити впровадження системи постійного підвищення кваліфікації членів громадських органів управління і контролю установ кооперативного кредитуванняI квартал 2007 Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 3 частини 4
Розвиток системи кредитної кооперації зумовлює необхідність забезпечення її достатньою кількістю висококваліфікованих працівників, державною підтримкою щодо створення системи підготовки і сертифікації фахівців.
 абзац 18 частини 4
 сформувати систему професійної підготовки і сертифікації керівників та фахівців ринку кооперативного кредитування
4. Інформаційні заходи
4.1
Забезпечити впровадження спеціальної освітньої програми для населення, суб’єктів малого підприємництва та фермерів щодо можливостей, умов та ризиків діяльності ринку кооперативного кредитування через засоби масової інформації та розповсюдження відповідних інформаційних матеріалів
I квартал 2007
Держфінпослуг
за участю професійних об’єднань учасників ринку кооперативного кредитування
абзац 4 частини 4
Для підвищення рівня обізнаності населення про послуги кооперативного кредитування забезпечується прозорість діяльності учасників ринку кооперативного кредитування та запроваджуються програми інформування.
абзац 19 частини 4
забезпечити систематичне інформування населення, зокрема суб’єктів малого підприємництва та фермерських господарств, про можливості, умови та ризики діяльності ринку кооперативного кредитування
Голова Держфінпослуг В.Б. Альошин
Джерело: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
© Олександр Кривенко 
+380 63 241-36-81
akryvenko64@gmail.com 
http://a-kryvenko.blogspot.com/
skype: kryvenko8 
Постійна адреса цієї статті: http://a-kryvenko.blogspot.com/2006_09_01_archive.html
Copyright © 2011 – 2012 Олександр Кривенко.
Усі права захищені. Інформація на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/ є власністю Олександра Кривенка. Право власності охороняється законодавством України. Будь-яке копіювання, у тому числі окремих частин текстів чи зображень, публікування і републікування, передрук або будь-яке інше поширення інформації, яка міститься на блозі http://a-kryvenko.blogspot.com/, в якій би формі та яким би технічним способом воно не здійснювалося, суворо забороняється без попередньої письмової згоди з боку Олександра Кривенка.


Комментариев нет:

Отправить комментарий