среда, 15 октября 2008 г.

Про тимчасові заходи щодо забезпечення стабільності діяльності кредитних спілок

 15.10.2008 р.
Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України
Із змінами і доповненнями, внесеними розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 23 жовтня 2008 року № 1236
З метою нейтралізації впливу зовнішньої фінансової кризи, забезпечення стабільності, надійності і безпеки діяльності кредитних спілок та захисту інтересів їх членів, керуючись положеннями статей 19, 27, 28 і 29 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг», статтею 26 Закону України «Про кредитні спілки» та пунктами 4 і 5 Положення про Державну комісію з регулювання ринків фінансових послуг України, затвердженого Указом Президента України від 04.04.2003 № 292, Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України (далі - Держфінпослуг) постановила:
1. Зобов’язати кредитні спілки оперативно внести корективи у свою фінансову політику з огляду на необхідність першочергового дотримання вимог пунктів 4.1 - 4.2 Положення про фінансові нормативи діяльності та критерії якості системи управління кредитних спілок та об’єднаних кредитних спілок (далі - Положення), затвердженого розпорядженням Держфінпослуг від 16.01.2004 № 7 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 03.02.2004 за № 148/8747, в частині дотримання нормативів ліквідності. Визначити, що протягом строку дії даного розпорядження дотримання нормативів ліквідності при одночасному дотриманні нормативу прибутковості є пріоритетним в порівнянні з дотриманням інших встановлених Положенням фінансових нормативів.
Кредитним спілкам у своїй діяльності неухильно дотримуватися вимоги підпункту 4.1.1 Положення щодо здійснення контролю за дотриманням нормативу миттєвої ліквідності щоденно на початок робочого дня.
2. Відповідно до положень статті 218 Господарського кодексу України, якою визначено підстави господарсько-правової відповідальності, та пункту 4 частини 1 статті 28 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг» щодо повноважень Держфінпослуг по встановленню вимог, що обмежують ризики по операціях з фінансовими активами, зобов’язати кредитні спілки:
2.1. виконувати свої зобов’язання за договорами про залучення внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки лише у разі закінчення строків дії таких договорів. Розрахунки за внесками (вкладами) членів кредитних спілок на депозитні рахунки, строк дії договорів за якими закінчився або не був визначеним, кредитні спілки зобов’язані здійснювати відповідно до умов договорів;
(пункт 2.1 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 23.10.2008 р. № 1236)
2.2. здійснювати розподіл доходу у вигляді плати (процентів) на пайові внески згідно з підпунктом 2.1.4 Положення лише за умови відсутності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками (вкладами) членів на депозитні рахунки, за якими надійшли заяви членів про дострокове припинення дії відповідних договорів;
(пункт 2.2 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 23.10.2008 р. № 1236)
2.3. здійснювати повернення додаткових пайових внесків у разі надходження відповідних заяв членів кредитної спілки згідно з підпунктом 2.1.3 Положення лише за умови відсутності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками (вкладами) членів на депозитні рахунки, за якими надійшли заяви членів про дострокове припинення дії відповідних договорів;
(пункт 2.3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням  Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України  від 23.10.2008 р. № 1236)
2.4. приймати загальними зборами членів кредитної спілки або спостережною радою кредитної спілки рішення про повернення пайових внесків та цільових внесків в додатковий капітал у разі припинення особою членства у кредитній спілці згідно зпідпунктами 2.1.2, 2.1.3 та 2.1.6 Положення лише за умови відсутності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками (вкладами) членів на депозитні рахунки, за якими надійшли заяви членів про дострокове припинення дії відповідних договорів;
(пункт 2.4 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.10.2008 р. № 1236)
2.5. здійснювати будь-яку благодійну діяльність згідно з підпунктом 3.3.2 Положення лише за умови відсутності заборгованості кредитної спілки перед своїми членами за внесками (вкладами) членів на депозитні рахунки, за якими надійшли заяви членів про дострокове припинення дії відповідних договорів;
(пункт 2.5 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.10.2008 р. № 1236)
2.6. для кредитних спілок, які не мають заборгованості за внесками (вкладами) членів на депозитні рахунки, здійснювати розподіл доходу у вигляді плати (процентів) на пайові внески та повернення внесків, що формують капітал кредитної спілки, лише за рахунок коштів, що надходять до кредитної спілки від здійснення нею активних операцій (платежів за наданими кредитами, депозитами в банках та об’єднаних кредитних спілках тощо).
(розпорядження доповнено пунктом 2.6 згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.10.2008 р. № 1236)
3. Зобов’язати кредитні спілки подати звітні дані за формами та у порядку, встановленими Порядком складання і подання звітності кредитними спілками та об’єднаними кредитними спілками до Держфінпослуг (далі - Порядок), затвердженим розпорядженням Держфінпослуг від 25.12.2003 № 177, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.01.2004 за № 69/8668, за десять та одинадцять місяців 2008 року відповідно не пізніше 25 листопада та 25 грудня 2008 року.
(пункт 3 із змінами, внесеними згідно з розпорядженням Державної комісії з регулювання ринків фінансових послуг України від 23.10.2008 р. № 1236)
4. Рекомендувати кредитним спілкам:
4.1. обмежити проведення активних операцій протягом строку дії цього розпорядження кредитуванням своїх членів шляхом надання короткострокових кредитів з терміном погашення до 3 місяців включно;
4.2. утримувати наявні тимчасово вільні кошти виключно у формі ліквідних активів, види яких визначено з метою розрахунку нормативу миттєвої ліквідності;
4.3. мінімізувати поточні операційні витрати та витрати, пов’язані з обслуговуванням зобов’язань кредитної спілки;
4.4. при укладенні нових договорів по залученню внесків (вкладів) членів кредитної спілки на депозитні рахунки передбачати штрафні санкції та, принаймні, місячний термін для повернення внесків (вкладів) членів на депозитні рахунки у разі дострокового розірвання договорів за ініціативою членів;
4.5. у разі необхідності, скликати загальні збори членів кредитної спілки з метою встановлення обов’язкових внесків членів у капітал кредитної спілки згідно з підпунктами 2.1.3, 2.1.5 та 2.1.6 Положення;
4.6. утриматися від економічно необґрунтованого підвищення процентних ставок за внесками (вкладами) членів кредитної спілки на депозитні рахунки та використання таких внесків (вкладів) з метою підтримання ліквідності кредитної спілки;
4.7. опрацьовувати з членами кредитної спілки, строк дії договорів яких за внесками (вкладами) на депозитні рахунки завершується, питання щодо пролонгації таких договорів, укладення нових договорів або внесення у кредитну спілку коштів, що повертаються, у вигляді внесків у її капітал;
4.8. припинити кредитування інших кредитних спілок та вжити заходів для оперативного скорочення обсягу кредиторської заборгованості з боку інших кредитних спілок у разі наявності такої заборгованості;
4.9. залучати грошові кошти інших, ніж кредитні спілки, юридичних осіб з метою підтримання ліквідності кредитної спілки;
4.10 оптимізувати склад активів кредитної спілки, зокрема фінансових інвестицій та основних засобів, з метою переведення або забезпечення можливості оперативного переведення частини з них у ліквідну форму.
5. Департаменту нагляду за кредитними установами з метою проведення оперативного моніторингу ситуації на ринку кредитних спілок сприяти встановленню ефективного зворотного зв’язку між кредитними спілками та Держфінпослуг через асоціації кредитних спілок, об’єднання кредитних спілок «Програма захисту вкладів» та Координаційно-експертну групу при Держфінпослуг з питань розвитку системи кредитної кооперації в Україні.
6. Враховуючи розміщення значного обсягу грошових коштів кредитних спілок на депозитних рахунках у банках та необхідність підтримання визначеного рівня ліквідності кредитними спілками, звернутися до Національного банку України з пропозицією терміново внести зміни до пункту 2.5 постанови Правління Національного банку України від 11.10.2008 № 319 «Про додаткові заходи щодо діяльності банків» з метою усунення встановлених даною нормою обмежень щодо можливості дострокового припинення кредитними спілками дії відповідних договорів.
З метою забезпечення невідкладного опрацювання зазначеного питання ініціювати проведення оперативної наради за участю посадових осіб Національного банку України та Держфінпослуг відповідно до частини п’ятої статі 22 Закону України «Про фінансові послуги та державне регулювання ринків фінансових послуг».
7. Департаменту нагляду за кредитними установами, у разі необхідності, застосовувати до кредитних спілок заходи впливу у вигляді затвердження плану відновлення фінансової стабільності. При цьому практикувати:
7.1. встановлення для окремих кредитних спілок інших, ніж передбачені Положенням, значень фінансових нормативів відповідно до пункту 8.4 Положення;
7.2. визначення іншої, ніж звичайно, періодичності подання кредитними спілками до Держфінпослуг звітних даних відповідно до пункту 4.3 Порядку:
7.3. встановлення інших порогів обмежень для залучення грошових коштів з метою підтримання ліквідності кредитних спілок, ніж визначено пунктом 3 розпорядження Держфінпослуг від 02.08.2005 № 4404 «Щодо визначення мети залучення кредитними спілками на договірних умовах кредитів банків, кредитів об’єднаної кредитної спілки, коштів інших установ та організацій», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 22.08.2005 за № 916/11196.
8. Звернутися до Міністерства фінансів України з проханням прискорити опрацювання пропозицій Держфінпослуг щодо визначення концептуальної моделі загальнодержавної системи гарантування вкладів членів кредитних спілок.
9. Дане розпорядження набирає чинності з дати його прийняття та діє до його відміни окремим розпорядженням Держфінпослуг.
10. Управлінню організаційно-аналітичного забезпечення роботи керівника забезпечити термінову публікацію цього розпорядження у засобах масової інформації.
11. Контроль за виконанням розпорядження покласти на члена Комісії – директора Департаменту нагляду за кредитними установами.
В. о. Голови Комісії А. Литвин
Протокол засідання Комісії від 15 жовтня 2008 р. № 437
Видавець: Державна комісія з регулювання ринків фінансових послуг України

Комментариев нет:

Отправить комментарий